Podmienky používania stránok GARDENA

Gardena si cení Váš záujem o spoločnosť a jej výrobky. Vyžadujeme a dôrazne vám odporúčame, aby ste si pred použitím Stránky pozorne prečítali tieto Podmienky používania. Používaním Stránok súhlasíte, že budete dodržiavať Podmienky používania.

Všeobecné

Tieto internetové stránky a všetky ich podstránky (spolu ako „Stránka“) uverejňuje a udržiava spoločnosť Husqvarna AB (publ.)/GARDENA GmbH alebo spoločnosti patriace do ich skupiny, jej dcérske spoločnosti alebo organizačné zložky (spoločne ako GARDENA). Vaše používanie Stránok je predmetom právne záväznej dohody uzatvorenej medzi Vami a GARDENA („Dohoda“). Podmienky Dohody („Podmienky“) sú nasledovné. Používaním Stránok potvrdzujete, že ste si prečítali Podmienky a všetky príslušné dokumenty, rozumiete im a súhlasíte s nimi. Je dôležité, aby ste si ich pozorne prečítali. Ak nesúhlasíte s Podmienkami a všetkými súvisiacimi dokumentmi, nemôžete Stránky používať.

Licencia

Podľa Podmienok stanovených v tejto Dohode Vám GARDENA udeľuje nevýhradné, neprenosné, obmedzené právo na prístup, používanie a zobrazovanie týchto Stránok a na nej uvedených materiálov. Súhlasíte s tým, že nebudete žiadnym spôsobom narušovať prevádzku Stránok, ani sa o to nebudete pokúšať. GARDENA Vám povoľuje prezerať a preberať informácie („Materiály“) na Stránkach iba pre Vaše osobné, nekomerčné použitie, pokiaľ nie je inak výslovne uvedené v Gardena Social Media Newsroom. Toto oprávnenie nie je prevodom vlastníckeho práva k Materiálom a kópiám Materiálov a podlieha nasledovným obmedzeniam: 1) na všetkých prevzatých kópiách Materiálov musíte dodržať všetky autorsko-právne a ďalšie majetkovo-právne upozornenia uvedené v Materiáloch; 2) Materiály nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak používať, alebo ich používať na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel; a 3) Materiály nesmiete prevádzať na žiadne iné osoby, pokiaľ ich neupozorníte na povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok a pokiaľ tieto osoby s nimi nebudú súhlasiť. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky ďalšie obmedzenia zobrazené na Stránkach, keďže môže byť z času na čas aktualizovaná.

Zodpovednosť používateľa

Vyhlasujete a zodpovedáte za to, že budete používať Stránky v súlade s týmito Podmienkami, zákonmi a ustanoveniami tejto Dohody, a že budete dodržiavať všetky existujúce a budúce zásady a pravidlá Stránok. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Stránky na nasledovné účely: (a) odosielanie pošty typu spam alebo nevyžiadanej komunikácie; (b) vydávanie sa za GARDENA alebo niekoho iného, alebo na to, aby ste umožnili tretej strane vydávať sa za Vás; (c) falšovanie hlavičiek alebo na inú manipuláciu s identifikátormi za účelom zakrytia pôvodu akéhokoľvek obsahu prenášaného cez Stránky; (d) predstieranie Vášho spojenia s osobou alebo spoločnosťou; (e) konanie takým spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje možnosť iných používateľov používať Stránky; (f) zapájanie sa do aktivít, ktoré porušujú akékoľvek platné predpisy, (g) odosielanie alebo prenášanie akýchkoľvek materiálov, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú práva iných, alebo ktoré sú nezákonné, hanlivé, urážlivé, vulgárne alebo inak nevyhovujúce, alebo ktoré obsahujú akékoľvek reklamy, alebo ponuky na produkty alebo služby, alebo (h) na získavanie alebo uchovávanie osobných údajov o iných používateľoch bez špecifického povolenia od týchto používateľov.

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov a o možnostiach, spôsobe i ďalších náležitostiach prípadného spracovania osobných údajov užívateľov Stránok, vrátane náležitostí súhlasu subjektov týchto osobných údajov (tam, kde je predpísaný), súvisiacich s povinnosťou správcu (resp. spracovateľa) takých osobných údajov a zodpovedajúcich odkazov na platnú zákonnú úpravu, nájdete v materiáli nazvanom Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je obsiahnutý na príslušných Stránkach. 

Zmeny

GARDENA si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť akúkoľvek časť tejto Dohody vcelku alebo sčasti, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny v tejto Dohode nadobudnú účinnosť po ich uverejnení na Stránkach. Vaše následné používanie Stránok po uverejnení akejkoľvek zmeny tejto Dohody bude považované za prijatie týchto zmien. Práva duševného vlastníctva Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že všetky práva duševného vlastníctva (vrátane, nie však výhradne, autorských práv, patentov, know-how, dôverných informácií, databázových práv a práv k registrovaným alebo neregistrovaným ochranným známkam a dizajnom) na Stránkach prináležia GARDENA alebo osobám, ktoré jej udeľelili príslušnú licenciu. Všetky práva na dobrú povesť a na duševné vlastníctvo vyplývajúce z používania takýchto práv duševného vlastníctva, ktoré prináležia GARDENA, budú sa budú uplatňovať v prospech GARDENA. Tieto Stránky, vrátane všetkých Materiálov, sú chránené autorským právom a celosvetovými predpismi na ochranu autorských práv a ustanoveniami príslušných dohôd. Súhlasíte, že pri Vašom používaní týchto Stránok (vrátane Materiálov) budete kdekoľvek na svete dodržiavať všetky predpisy na ochranu autorských práv, a že zabránite neoprávnenému kopírovaniu Materiálov. GARDENA vám neudeľuje žiadne výslovné ani implikované právo v rámci žiadnych patentov, dizajnov, ochranných známok, autorských práv alebo predpisov na ochranu obchodného tajomstva. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že nebudete používať ochranné známky GARDENA, obchodné mená, servisné značky, logá, názvy domén alebo iné zreteľné prvky značky iným spôsobom, ako je výslovne uvedené na stránke GARDENA Trade Mark List a že nič v týchto Podmienkach Vás neoprávňuje na takéto používanie. Vezmite prosím na vedomie, že akékoľvek informácie, nevyžiadané návrhy, nápady alebo iné príspevky budú považované za nedôverné a nemajúce žiadnu majetkovú povahu. Odoslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov, okrem prípadov uvedených v Deklarácii o patentových informáciách, ako je popísané v Pravidlách Gardena týkajúcich sa zohľadňovania nevyžiadaných nápadov, udeľujete GARDENA neobmedzené, bezodplatné, neodvolateľné a celosvetovo platné právo na použitie, reprodukciu, zobrazenie, vykonávanie, úpravu, prenos a šírenie týchto materiálov alebo informácií a taktiež súhlasíte s tým, že GARDENA je oprávnená ľubovoľne použiť akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky, ktoré nám pošlete, na akékoľvek účely. Viac informácií nájdete na adrese Gardena Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas.

Softvér

Akýkoľvek softvér, ktorý môže byť k dispozícii na prevzatie z tejto internetovej stránky („Softvér“) je autorským dielom GARDENA a/alebo jej dodávateľov a je chránený autorským právom. Používanie Softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, ak nejaká existuje, ktorá sprevádza alebo je zahrnutá v Softvére („Licenčná zmluva“). Pokiaľ inak nevyplýva z Licenčnej zmluvy, Softvér je sprístupnený na stiahnutie výhradne na používanie koncovými používateľmi. Akákoľvek reprodukcia alebo opätovné šírenie Softvéru, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou, môže vyústiť v občianskoprávne a trestne postihy. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCEHO JE KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKCIA SOFTVÉRU NA AKÝKOĽVEK INÝ SERVER ALEBO MIESTO ZA ÚČELOM ĎALŠEJ REPRODUKCIE ALEBO OPÄTOVNÉHO ŠÍRENIA VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ. NA SOFTVÉR SA POSKYTUJE ZÁRUKA (AK SA NEJAKÁ POSKYTUJE) IBA V SÚLADE S PODMIENKAMI LICENČNEJ ZMLUVY. OKREM ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNEJ ZMLUVE HUSQVARNA TÝMTO NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NASOFTVÉR ANI AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY A NEZODPOVEDÁ ZA DODRŽANIE PODMIENKY JEHO PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, EXISTENCIU PRÁVNEHO TITULU K NEMU ANI ZA AKÉKOĽVEK PORUŠOVANIE PRÁV S NÍM SPOJENÝCH.

Iné internetové stránky

Pre Vaše pohodlie môžu Stránky obsahovať odkazy na stránky na Internete, ktoré vlastnia, uverejňujú a udržiavajú tretie strany. GARDENA sa nezaväzuje monitorovať alebo prezerať obsah takýchto stránok tretích strán, ani nie je zodpovedná za presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek takýchto internetových stránok tretích strán.

Externé odkazy na Stránku

Všetky odkazy na Stránky musia byť písomne schválené GARDENA s tou výnimkou, že GARDENA súhlasí s odkazmi, v ktorých: (1) je odkaz iba textovým odkazom obsahujúcim iba názov „GARDENA“ a neobsahuje žiadne ochranné známky patriace GARDENA alebo osobám, ktoré GARDENA udelili licencie; (2) odkaz „smeruje“ iba na adresu www.husqvarna.com a nie na hlbšie stránky; (3) odkaz po aktivovaní používateľom zobrazí danú stránku na celej obrazovke v plne funkčnom a ovládateľnom okne prehliadača a nie v „rámčeku“ na odkazujúcej internetovej Stránke; a (4) vzhľad, poloha a iné aspekty odkazu nesmú vytvárať falošný dojem, že osoba alebo jej aktivity alebo produkty sú spojené s GARDENA alebo, že sú sponzorované zo strany GARDENA, ani nesmú byť také, aby poškodzovali alebo narušovali dobrú povesť spojenú s názvom a ochrannými známkami GARDENA alebo je Pridružených spoločností. Spoločnosť GARDENA si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zrušiť tento súhlas s odkazom.

Vylúčenie skrytých záruk

Hoci sa starostlivo dbá o zabezpečenie presnosti informácií na týchto Stránke a o pretrvávajúcu dostupnosť tejto Stránkach, GARDENA v tomto smere nepreberá žiadnu zodpovednosť. MATERIÁLY MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI A CHYBY V PÍSANÍ. GARDENA NEZODPOVEDÁ ZA PRESNOSŤ ALEBO ÚPLNOSŤ MATERIÁLOV ALEBO ZA SPOĽAHLIVOSŤ AKÝCHKOĽVEK RÁD, NÁZOROV, VYHLÁSENÍ ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ ZOBRAZENÝCH NA STRÁNKACH ALEBO ŠÍRENÝCH ICH PROSTREDNÍCTVOM. POTVRDZUJETE, ŽE AKÉKOĽVEK SPOLIEHANIE SA NA AKÉKOĽVEK TAKÉTO NÁZORY, RADY, VYHLÁSENIA, MEMORANDÁ ALEBO INFORMÁCIE BUDE VÝHRADNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. VŠETOK OBSAH SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A „TAK, AKO JE K DISPOZÍCII“. GARDENA NEPOSKYTUJE AKÉKOĽVEK VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANE , NAJMÄ NIE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠOVANIA PRÁV ALEBO TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY TÝCHTO STRÁNOK ALEBO ICH OBSAHU. GARDENA NEZODPOVEDÁ ZA BEZPEČNOSŤ TÝCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNOK, ANI NETVRDÍ, ŽE JE BEZPEČNÁ. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE VŠETKY ODOSLANÉ INFORMÁCIE MÔŽU BYŤ VYSTOPOVANÉ. GARDENA NEZODPOVEDÁ ZA TO, ŽE INTERNETOVÉ STRÁNKY ALEBO SERVERY, KTORÉ TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY SPRÍSTUPŇUJÚ, ALEBO ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA POSIELANÁ GARDENA, OBSAHUJE VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. VŠETKY TAKÉTO VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ SÚ VYLÚČENÉ OKREM PRÍPADOV, KEDY ZÁKON ZAKAZUJE ICH VYLÚČENIE. TOTO VYLÚČENIE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI TIEŽ PLATÍ PRE AKÉKOĽVEK STRÁNKY TRETÍCH STRÁN. Informácie zverejnené na internetovej stránke môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na produkty, služby atď. GARDENA, ktoré nie sú ohlásené alebo k dispozícií vo Vašej krajine. Presnosť takýchto informácií sa nedá zaručiť, obzvlášť keď tieto informácie podliehajú zmenám, špecifickým požiadavkám alebo dostupnosti a takéto odkazy neznamenajú, že GARDENA zamýšľa ohlásiť takéto produkty, služby atď. vo Vašej krajine. Ak chcete získať podrobné a úplné informácie týkajúce sa produktov, služieb atď., ktoré Vám môžu byť k dispozícii a na objednanie, kontaktujte Vášho miestneho predajcu. GARDENA si vyhradzuje právo výhradne podľa vlastného uváženia zmeniť, upraviť, pridať a/alebo odstrániť akýkoľvek produkt, službu atď., a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Obmedzenie zodpovednosti

GARDENA NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, REPRESÍVNE, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ŠKÔD ZA UŠLÝ OBCHOD, ZMLUVU, PRÍJEM, ÚDAJE, INFORMÁCIE ALEBO PRERUŠENIE OBCHODOVANIA) SPÔSOBENÉ, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SPOJITOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ TIETO STRÁNKY ALEBO ICH OBSAH, ALEBO Z TÝCHTO PODMIENOK, ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE GARDENA BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. OKREM TU STANOVENÝCH PODMIENOK NEBUDE GARDENA V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE CHYBY, NEPRESNOSTI, OPOMENUTIA ALEBO INÉ CHYBY, ALEBO ZLÉ NAČASOVANIE, ALEBO NEAUTENTICKOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH NA TÝCHTO STRÁNKACH. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI TIEŽ PLATÍ PRE AKÉKOĽVEK STRÁNKY TRETÍCH STRÁN. Vyhlásenie o jurisdikcii Tieto Stránky sú riadené, prevádzkované a spravované GARDENA z jej sídla vo Švédsku. GARDENA netvrdí, že materiály na týchto Stránkach sú vhodné alebo dostupné na použitie na iných miestach mimo Švédska. Prístup na Stránky z oblastí, kde je obsah Stránok nezákonný, je zakázaný. Ak pristupujete na tieto Stránky z miest mimo Švédska, ste zodpovedný za dodržiavanie všetkých miestnych právnych predpisov. Táto Dohoda sa bude riadiť zákonmi Švédskeho kráľovstva bez toho, aby sa aplikovali príslušné kolízne normy. Okresný súd v Štokholme bude mať exkluzívnu právomoc rozhodovať v prvom stupni akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto Dohody.

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 25/05/18.