Regulamin


GARDENA jest wdzięczna za Państwa zainteresowanie marką i jej produktami. Prosimy, a także zachęcamy do uważnej lektury niniejszych warunków korzystania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania powyższych warunków.


Informacje ogólne
Witryna ta, a w związku z tym także wszystkie jej podstrony (określane razem jako „Witryna”) jest publikowana oraz utrzymywana przez Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH lub firmy należące do grupy, filie lub oddziały (razem GARDENA). Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Państwem a firmą GARDENA („Umowa”). Poniżej zawarte są warunki Umowy („warunki korzystania”). Poprzez korzystanie z Witryny potwierdzają Państwo, iż przeczytali i zrozumieli Państwo warunki korzystania oraz zgadzają się Państwo z nimi oraz wszystkimi powiązanymi dokumentami. Ważne jest, aby uważnie je Państwo przeczytali. Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami korzystania ani ze wszystkimi powiązanymi dokumentami, nie mogą Państwo korzystać z Witryny.

Licencja
Na mocy Warunków korzystania z niniejszej umowy, GARDENA udziela Państwu niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do dostępu, korzystania i wyświetlania zawartości Witryny wraz z zawartymi w niej materiałami. Zobowiązują się Państwo nie zakłócać, ani nie podejmować prób zakłócania działania Witryny w jakikolwiek sposób. GARDENA upoważnia Państwa do przeglądania oraz pobierania informacji („Materiałów”) z Witryny tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego, chyba że w sposób jednoznaczny stwierdzono inaczej w Gardena Social Media Newsroom. Powyższe uprawnienie nie stanowi przeniesienia praw własności dotyczących Materiałów i ich kopii, oraz podlega następującym ograniczeniom: 1) na wszystkich kopiach pobranych Materiałów są Państwo zobowiązani zachować wszystkie informacje dotyczące praw autorskich oraz inne zapisy dotyczące własności; 2) nie mogą Państwo w żaden sposób zmieniać Materiałów, powielać ich, prezentować publicznie, rozpowszechniać, lub wykorzystywać w inny sposób w celach komercyjnych i publikacji; oraz 3) nie wolno Państwu przekazywać Materiałów jakimkolwiek osobom trzecim bez ich powiadomienia o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków oraz bez ich zgody na przestrzeganie Warunków korzystania. Zobowiązują się Państwo do podporządkowania wszelkim dodatkowym ograniczeniom każdorazowo aktualizowanej Witryny.

Gwarancja użytkownika
Oświadczają i gwarantują Państwo, że będą Państwo korzystali z Witryny zgodnie z poniższymi warunkami korzystania, z uwzględnieniem praw oraz zapisów zawartych w niniejszej Umowie i podporządkują się Państwo istniejącej oraz przyszłej polityce i przepisom Witryny. Zobowiązują się Państwo, że nie będą wykorzystywać Witryny do: (a) przesyłania spamu lub niezamówionych informacji; (b) podszywania się pod pracowników GARDENA lub kogoś innego oraz pozwalania osobom trzecim na podawanie się za Państwa; (c) fałszowania nagłówków lub w jakikolwiek inny sposób podrabiania oznaczeń w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek treści przesyłanej za pomocą Witryny; (d) przekazywania fałszywych informacji na temat swoich relacji z osobami fizycznymi lub prawnymi; (e) działania mającego negatywny wpływ na możliwość korzystania z Witryny przez osoby trzecie; (f) angażowania się w działania, które łamią dowolne obowiązujące przepisy prawa; (g) wysyłania i zamieszczania jakichkolwiek materiałów, które naruszają lub łamią dowolne prawa innych osób lub są nielegalne, napastliwe, zniesławiające, wulgarne albo w jakikolwiek inny sposób naganne lub które zawierają elementy reklamy lub namowy do korzystania z produktów albo usług; (h) gromadzenia lub przechowywania danych osobowych dotyczących innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

Prywatność
Informacje związane z polityki prywatności firmy HUSQVARNA, z gromadzeniem, przetwarzaniem i ochroną informacji osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności Husqvarna. Korzystając z tej strony Wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych i informacji osobowych zgodnie z polityką prywatności Husqvarna.

Zmiany
GARDENA zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikacji, dodawania lub usuwania dowolnych elementów niniejszej Umowy w całości lub w części w dowolnym momencie, o czym GARDENA poinformuje Państwa. Zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać od momentu umieszczenia ich w Witrynie. Po dokonaniu zmian w Umowie i ich opublikowaniu, dalsze korzystanie z Witryny oznaczało będzie akceptację tych zmian.

Prawa do własności intelektualnej
Potwierdzają Państwo i zgadzają się, że wszystkie prawa do własności intelektualnej (łącznie z, lecz nie ograniczające się do praw autorskich, patentów, know-how, informacji poufnych, praw do baz danych oraz znaków handlowych i wzornictwa bez względu na ich rejestrację lub jej brak) w Witrynie są własnością GARDENA lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz niematerialnej wynikające z wykorzystania takich praw do własności intelektualnej będących własnością GARDENA pozostają jej własnością. Witryna ta, łącznie ze wszystkimi zawartymi na niej Materiałami, objęta jest prawami autorskimi i chroniona międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich oraz zapisami zawartymi w traktatach międzynarodowych. Wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie wszystkich międzynarodowych praw autorskich podczas korzystania z tej Witryny, z uwzględnieniem wszystkich Materiałów oraz na zapobieganie wszelkim próbom nieautoryzowanego powielania Materiałów. GARDENA nie nadaje Państwu żadnych praw w sposób bezpośredni lub domniemany na mocy ustawodawstwa dotyczącego patentów, wzornictwa, znaków handlowych, praw autorskich lub tajemnicy handlowej. Potwierdzają Państwo i zobowiązują się do niewykorzystywania znaków handlowych GARDENA, jej nazw towarowych, oznaczeń serwisowych, logo, nazw domen lub innych niepowtarzalnych cech marki innych niż te jednoznacznie wskazane przez GARDENA pod adresem: Trade Mark List oraz przyznają Państwo, że żaden z zapisów niniejszych warunków korzystania nie przyznaje Państwu do takiego wykorzystywania praw. Należy zwrócić uwagę na to, że jakiekolwiek informacje, niezamówione propozycje, koncepcje lub inne materiały będą uznane za nieposiadające poufnego ani autorskiego charakteru. Wysyłając dowolne informacje lub materiały, z wyjątkiem Oświadczenia dotyczącego Informacji Patentowej opisanego w Polityce firmy Husqvarna dotyczącej Rozpatrywania Materiałów Niezamówionych, przyznają Państwo GARDENA nieograniczoną, nieobciążoną tantiemami oraz międzynarodową licencję na wykorzystywanie, powielanie, prezentowanie, modyfikowanie, przekazywanie i rozpowszechnianie tych materiałów oraz informacji, jak również zgadzają się Państwo na wykorzystanie przez GARDENA wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik nadesłanych do nas w jakimkolwiek celu. W celu uzyskania większej ilości informacji proszę przejść na stronę Gardena Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas.

Oprogramowanie
Wszelkie oprogramowanie, które może być dostępne do pobrania z tej strony internetowej („Oprogramowanie”) jest materiałem objętym prawami autorskimi GARDENA lub jej dostawców. Zasady korzystania z Oprogramowania są regulowane licencją użytkownika końcowego, o ile takowa istnieje, która towarzyszy lub jest dołączona do Oprogramowania („Umowa licencyjna"). O ile nie wynika to inaczej z Umowy licencyjnej, Oprogramowanie jest dostępne do pobrania jedynie dla użytkowników końcowych. Wszelkie powielanie lub ponowne rozpowszechnianie Oprogramowania niezgodne z Umową licencyjną może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA WSZELKICH INNYCH SERWERACH LUB LOKALIZACJACH W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB PONOWNEGO ROZPOWSZECHNIANIA JEST SUROWO ZABRONIONE. OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, JEŚLI TAKOWA ISTNIEJE, TYLKO ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ. POZA TYM, CO ZAGWARANTOWANO W UMOWIE LICENCYJNEJ, FIRMA GARDENA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ORAZ WARUNKÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO OPROGRAMOWANIA, ŁĄCZNIE Z WSZELKIMI DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI.

Inne witryny
Dla Państwa wygody Witryna zawierać może łącza do stron internetowych, które są własnością osób trzecich, a także są przez nie publikowane i utrzymywane. GARDENA nie będzie kontrolowała ani przeglądała zawartości stron należących do osób trzecich, jak również nie bierze odpowiedzialności za zgodność lub prawdziwość danych zawartych na stronach internetowych należących do osób trzecich.

Linki zewnętrzne do Strony
Wszystkie linki prowadzące do Witryny muszą uzyskać pisemne zatwierdzenie przez GARDENA, z wyjątkiem łącz, w których: (i) łącze posiada jedynie tekst z nazwą „GARDENA” i nie zawiera żadnych znaków towarowych należących do GARDENA lub jej licencjodawców; (ii) łącze „przekierowuje” do strony: www.gardena.com, a nie podstron; (iii) po kliknięciu na łącze, w przeglądarce wyświetlany jest pełny ekran ze wszystkimi funkcjonalnościami oraz możliwością nawigacji, a nie w dodatkowej „ramce” związanej z Witryną; oraz (iv) których wygląd, położenie oraz inne cechy nie będą stwarzać mylnego wrażenia, że dany podmiot, jego zakres działalności lub produkty są powiązane lub sponsorowane przez GARDENA, ani nie będą działać na szkodę lub osłabiać niematerialnej wartości firmy związanej z nazwą oraz znakami towarowymi GARDENA” i jej podmiotów stowarzyszonych. GARDENA zastrzega sobie prawo do cofnięcia w dowolnym momencie powyższej zgody na łącza, według własnego uznania.

Wykluczenie gwarancji domniemanych
Pomimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewniania zgodności informacji zawartych na Witrynie oraz jej przyszłej dostępności, firma GARDENA nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI ORAZ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. GARDENA NIE GWARANTUJE ZGODNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW, JAK RÓWNIEŻ RZETELNOŚCI PORAD, OPINII, OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH WYŚWIETLANYCH LUB PRZEKAZYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INFORMACJI. POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE BĘDĄ PAŃSTWO POLEGALI NA WSZELKICH TEGO TYPU OPINIACH, PORADACH, OŚWIADCZENIACH, NOTKACH LUB INFORMACJACH NA WŁASNE RYZYKO. CAŁOŚĆ TREŚCI PRZEKAZYWANA JEST W FORMIE AKTUALNIE DOSTĘPNEJ W CHWILI ZAMIESZCZANIA. GARDENA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, A TAKŻE ODNOSZĄCE SIĘ DO DZIAŁANIA WITRYNY LUB JEJ TREŚCI. FIRMA GARDENA NIE GWARANTUJE ANI NIE PODEJMUJE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA WITRYNY. ZDAJĄ SOBIE PAŃSTWO SPRAWĘ, ŻE WSZELKIE PRZESYŁANE INFORMACJE MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE. GARDENA NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNY ORAZ SERWERY, DZIĘKI KTÓRYM JEST ONA DOSTĘPNA, ANI KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA PRZESYŁANA PRZEZ GARDENA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB JAKICHKOLWIEK SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WSZELKIE TEGO TYPU OŚWIADCZENIA, GWARANCJE ORAZ WARUNKI SĄ WYKLUCZONE Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH PRAWO TAKIEGO WYKLUCZENIA ZABRANIA. TEGO TYPU DOMNIEMANE GWARANCJE RÓWNIEŻ POWINNY MIEĆ ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO WITRYN OSÓB TRZECICH.

Informacje publikowane na stronie internetowej mogą zawierać odwołania lub odnośniki do produktów, usług etc. GARDENA, które nie są reklamowane lub dostępne w Państwa kraju. Nie może zostać zagwarantowana dokładność tych informacji, zwłaszcza że informacje te podlegają zmianom, określonym wymogom lub ograniczeniom dostępności, a tego typu odwołania nie oznaczają, że GARDENA zamierza reklamować te produkty, usługi etc. w Państwa kraju. Proszę się skontaktować ze swoim lokalnym dostawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie produktów, usług etc., które mogą być dostępne oraz możliwe do zamówienia. GARDENA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmieniania, modyfikacji, dodawania lub wycofywania każdego produktu, usługi etc. w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Ograniczenie odpowiedzialności
Z ZASTRZEŻENIEM BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA GARDENA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE, NIEMATERIALNE LUB PRZYPADKOWE (Z UWZGLĘDNIENIEM BEZ OGRANICZEŃ SZKÓD WYNIKŁYCH ZE STRAT W DZIAŁALNOŚCI, Z NIEZAWARTYCH UMÓW, NIEZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW, NIEUZYSKANIA DANYCH, INFORMACJI LUB Z TYTUŁU PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE LUB BĘDĄCE W POWIĄZANIU Z UŻYTKOWANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB JEJ ZAWARTOŚCI ALBO NA SKUTEK LUB W POWIĄZANIU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, RÓWNIEŻ W WYPADKACH, GDY GARDENA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Z ZASTRZEŻENIEM BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA POZA WARUNKAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, GARDENA W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA WSZELKIE BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI, ZANIEDBANIA, LUB INNE UCHYBIENIA, TAKIE JAK NIEAKTUALNOŚĆ ALBO NIEAUTENTYCZNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO WITRYN OSÓB TRZECICH.

Oświadczenie na temat właściwości prawa
Witryna ta jest zarządzana, prowadzona oraz administrowana przez GARDENA z jej biur mieszczących się w Szwecji. GARDENA nie zapewnia, że materiały zamieszczone w Witrynie będą przydatne lub dostępne poza Szwecją. Zabronione jest korzystanie z Witryny na terytoriach, w których jej treść uznawana jest za nielegalną. W wypadku jakichkolwiek sporów, wynikłych w związku z niniejszą umową, rozstrzygane one będą przez właściwy polski sąd powszechny.

Ostatnio zaktualizowano w dniu 14/05/2018.