Miljøpolitikk

Som en del av Husqvarna Group tar alle GARDENAs produksjonssteder beskyttelse av miljøet på alvor. Vi vet at fremtiden til de ulike anleggene kan sikres på lang sikt, ikke bare gjennom profitt og vekst, men også ved å ta sosialt ansvar. Vi legger derfor stor vekt på miljøsikringmiljøvern ved produksjonsanleggene våre. For oss betyr helhetlig og varig beskyttelse av miljøet å oppfylle lovens krav som en selvfølge, men også å ta med miljømessige aspekter i relevante driftsprosedyrer og hele tiden forbedre våre miljøtiltak på alle nivåer internt på anleggene.

Våre ansatte er nøkkelen til et fungerende system for miljøforvaltning. De er derfor aktivt involvert og får informasjon og opplæring. I våre daglige handlinger og beslutninger forsøker vi alltid å få økonomiske aspekter til å gå hånd i hånd med miljøvernsikring når det er mulig og rimelig. Vårt mål er å unngå unødvendige miljøbelastninger og fokusere på preventivt miljøvernsikring.

Retningslinjene våre

 • Vi utnytter alle nødvendige ressurser maksimalt og lar oss veilede av ideen om resirkuleringsøkonomi.
 • Utslipp, avfall og farlige stoffer unngås der det er mulig, eller reduseres.
 • Risikoer og mulige farer registreres jevnlig, vurderes og unngås alltid når det er mulig. Beredskapsplaner bidrar til å begrense skaden i en krisesituasjon.
 • Ved å definere nøkkeldata om miljøet overvåker vi de tingene vi gjør som har størst miljøpåvirkning, og danner slik grunnlaget for å gjøre forbedringspotensialet tydelig.
 • Vi holder offentligheten, administrasjonen og våre kontraktspartnere informert om vår miljøpolitikk. Denne relasjonsstyringen – også overfor andre selskaper – bidrar til utveksling av erfaringer og tanker.

Miljøtiltak

Dette er eksempler på spesifikke tiltak vi har iverksatt for hele tiden å forbedre vernet av miljøet:

 • Tiltak for å spare energi, for eksempel å skifte ut enheter som bruker mye energi, bruk av energibesparende datamaskiner og skjermer eller optimalisert belysning i produksjon og administrasjon.
 • Redusere transport og dermed CO²-utslipp på flere måter, for eksempel ved å utnytte lasteplassen på lastebiler optimalt.
 • Riktig sortering av avfall også utover lovens krav
 • Bruk av gjenbruksemballasje til transport innen og mellom anlegg, for eksempel bruk av plastbokser med lang levetid til intern transport. På denne måte spares det flere tonn kartonger og plastfilm.
 • Lakk med løsemidler har blitt erstattet av vannbasert lakk ved fabrikken Niederstotzingen. Dette tiltaket er rundt 50 % under grensene som er definert i VOC-direktivet og sparer dermed 10 tonn løsemidler per år.

FSC®

Med FSC-merket for treprodukter viser Husqvarna Group sin interesse for bærekraftige handlinger og spesielt for forvaltning av bærekraftig skog som sikrer at sosiale, økonomiske og økologiske behov oppfylles for dagens og fremtidige generasjoner. De aktuelle produktene i gruppen er Combisystem-treskaftene og Classic hekksaks av merket GARDENA.

FSC-merket kan bare brukes sammen med et gyldig sertifikat. Derfor er det også andre salgsselskaper enn GARDENA Manufacturing GmbH i Husqvarna Group som har blitt sertifisert. Implementeringen av FSC-systemet var enda et viktig skritt for å følge Husqvarnas og GARDENAs filosofi på veien mot bærekraftig forvaltning.

FSC står for Forest Stewardship Council (skogforvaltningsrådet). Det ble grunnlagt som en ideell organisasjon etter FN-konferansen om bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro i 1992. Ved siden av innføringen av FSC-sertifikatet er FSC-organisasjonens hovedoppgave å definere standarder. I tillegg er det definert 10 prinsipper for sertifikatinnehavere, for eksempel for følgende kriterier:

 • Forbud mot omdisponering av skog og omdisponering av naturlige levesteder
 • Forbud mot bruk av svært farlige kjemikalier
 • Beskyttelse av rettighetene til urbefolkning og internasjonale arbeidere
 • Overholdelse av gjeldende lov og internasjonale konvensjoner

Overholdelse av ovenstående prinsipper er en selvfølge for de involverte salgsselskapene i Husqvarna.

FSC Logo