Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Husqvarna Nederland B.V. (handelende onder de handelsnamen ‘Gardena’ en ‘Gardena Nederland’)

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") van Husqvarna Nederland B.V. (handelende onder de handelsnamen ‘Gardena’ en ‘Gardena Nederland’ (hierna: "Gardena") zijn van toepassing op alle (koop)overeenkomsten met haar klanten ("Klanten"). Een Klant is een persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De Algemene Voorwaarden zijn in het bijzonder van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende zaken op het Gardena Dealer Portal voor ondernemers ("Gardena Dealer Portal"), ongeacht of Gardena de goederen zelf produceert of inkoopt bij toeleveranciers/onderaannemers.
  2. Om bestellingen te kunnen plaatsen op Gardena Dealer Portal dient een klantaccount te worden aangemaakt. Bij het aanmaken van een klantenaccount dient de Klant informatie te verstrekken over zijn ondernemersstatus (bijv. BTW-nummer, bedrijfsnaam en aansluiting bij een vereniging), zodat Gardena kan verifiëren dat de Klant een geregistreerd bedrijf heeft. Nadat dit is geverifieerd, zal Gardena de Klant de initiële inloggegevens per e-mail toesturen, waarmee deze kan inloggen op Gardena Dealer Portal.
  3. De Algemene Voorwaarden van Gardena zijn exclusief van toepassing. Eventuele voorwaarden van de Klant die in strijd zijn met, afwijken van of een aanvulling vormen op deze Algemene Voorwaarden worden hierbij verworpen en maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Gardena uitdrukkelijk met de toepassing ervan heeft ingestemd.

 2. Totstandkoming van de overeenkomst; aanpassing van de overeenkomst
  1. De aanbiedingen van Gardena zijn altijd vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid.
  2. Door de Klant geplaatste bestellingen, mede door te klikken op de knop "Bestelling verzenden" op de laatste bestelpagina van de Gardena Dealer Portal, vormen een bindend aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
  3. Een overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst door de Klant van een orderbevestiging van Gardena of na aflevering door Gardena.
  4. Gardena behoudt zich het recht voor om in het belang van verdere technische ontwikkeling ook na aanvaarding van een order ondergeschikte wijzigingen in het ontwerp en de uitvoering van de zaken aan te brengen, mits de belangen van de Klant daardoor niet onredelijk worden geschaad.

 3. Prijzen
  1. De prijzen op de prijslijst die gelden op het moment van levering zijn in alle gevallen van toepassing. Deze prijs kan afwijken van de prijs vermeld in de bestelling als bedoeld in artikel 2.2.
  2. De prijzen van Gardena zijn netto prijzen en zijn exclusief eventuele andere belastingen, rechten, heffingen en verpakkingskosten, tenzij anders overeengekomen.
  3. Vanaf een orderwaarde van EUR 825,00 (netto), geschiedt de levering conform CIP (INCOTERMS 2020) op de overeengekomen bestemming. Indien de orderwaarde minder dan EUR 825,00 (netto) bedraagt, zijn de CIP INCOTERMS 2020 eveneens van toepassing, in welk geval Gardena echter aan de Klant een logistiek forfaitair bedrag van EUR 15,00 plus BTW afzonderlijk in rekening zal brengen.
  4. Gardena is gerechtigd om EUR 5,00 (netto) in rekening te brengen voor elk bestelartikel dat afwijkt van de verpakkingseenheid zoals vermeld in de actuele dealercatalogus of de informatie in het Gardena Dealer Portal.

 4. Betalingsvoorwaarden
  1. Facturen van Gardena zijn opeisbaar en alleen betaalbaar in euro's bij levering van de goederen en ontvangst van de factuur.
  2. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder aftrek of verrekening van bedragen.
  3. Bij betaling via automatische incasso (SEPA direct debit) zal de afschrijving 30 dagen na factuurdatum plaatsvinden. De Klant ontvangt vooraf een e-mail met informatie over de automatische incasso, uiterlijk één (1) dag voor de vervaldatum. Indien de opgegeven rekening een ontoereikend saldo heeft of de automatische incasso door onjuiste bankgegevens niet mogelijk is, is onze vordering alsnog opeisbaar en brengen wij u bovendien de door de bank gemaakte verwerkingskosten van de terugboeking in rekening. Overige wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.
  4. Gardena levert aan de Klant binnen de door Gardena gestelde kredietlimiet. De kredietlimiet wordt jaarlijks aangepast. Gardena zal de Klant informeren indien de kredietlimiet is bereikt en binnenkomende orders van de Klant daardoor niet worden geleverd. Gardena is gerechtigd de aan de Klant toegekende kredietlimiet te verlagen of in te trekken indien de Klant zich niet houdt aan de hem toegekende betalingsvoorwaarden of indien Gardena vermoedt dat de kredietwaardigheid van de Klant verminderd is.
  5. Indien na het sluiten van de overeenkomst een wezenlijke verslechtering of wijziging optreedt in de financiële omstandigheden van de Klant waardoor de aanspraak van Gardena op een tegenprestatie in gevaar komt, of indien de Klant reeds bij het sluiten van de overeenkomst in een dergelijke situatie verkeerde maar Gardena daarvan eerst later op de hoogte is geraakt, kan Gardena de nakoming weigeren totdat de tegenprestatie is verricht. Van een wezenlijke verslechtering is met name sprake indien executiemaatregelen tegen de Klant worden getroffen, een belangrijke lening wordt geweigerd of de Klant ongedekte cheques indient. In dergelijke gevallen kan Gardena een redelijke termijn stellen waarbinnen de Klant alsnog de tegenprestatie of zekerheid dient te verschaffen voor de nakoming van zijn prestatie. Indien de tegenprestatie of zekerheid uitblijft, is Gardena gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  6. De Klant is slechts gerechtigd tot verrekening en retentie indien zijn tegenvorderingen onherroepelijk zijn vastgesteld bij vonnis van de bevoegde rechter dan wel onbetwist zijn.

 5. Levering
  1. Leveringstermijnen zijn slechts bindend indien Gardena dat uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Leveringstermijnen worden in redelijkheid verlengd indien de Klant niet tijdig aan enige op hem rustende medewerkingsverplichting voldoet of indien de Klant wijzigingen wenst, tenzij Gardena verantwoordelijk is voor de vertraging.
  2. Alle (bindende) leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Voor het halen van leveringstermijnen is nodig dat Gardena juist en tijdig wordt beleverd door haar eigen toeleveranciers. Gardena zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien blijkt dat vertragingen waarschijnlijk zijn.
  3. Gardena is gerechtigd tot het doen van deelleveringen mits dit in redelijkheid van de Klant kan worden verlangd.
  4. De Klant dient met het blote oog waarneembare gebreken of beschadigingen en alle overige gebreken of beschadigingen binnen zeven dagen na aflevering te melden aan de vervoerder en de Klant dient Gardena onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van deze gebreken of beschadigingen.

 6. Risico-overgang
  1. Het risico van verlies of vermindering van kwaliteit van de goederen gaat over op de Klant op het moment dat de goederen ter verzending worden overhandigd, ook in geval van deelleveringen. Indien de verzending wordt vertraagd om redenen waarvoor de Klant verantwoordelijk is, gaat het risico over op de Klant bij de kennisgeving dat de goederen klaar zijn voor verzending.

 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Gardena tot aan het moment van volledige betaling van alle vorderingen, met inbegrip van rente en kosten, van Gardena op de Klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en/of ter zake van eerdere leveranties van Producten en/of Diensten. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich mede uit over alle andere vorderingen die samenhangen of voortvloeien uit eerdere of latere leveringen (uitgebreid eigendomsvoorbehoud).
  2. De geleverde zaken kunnen door de Klant in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen en kunnen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde, of op enige wijze worden bezwaard. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.
  3. De geleverde zaken kunnen terstond door Gardena worden teruggevorderd en geleverde diensten worden beëindigd, indien de Klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Gardena aanleiding heeft aan te nemen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen jegens Gardena zal voldoen. De aan de terugname of beëindiging verbonden kosten zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Voorts heeft Gardena het recht eventuele schade aan de geleverde zaken op de Klant te verhalen of eventuele waardevermindering van de geleverde zaken aan de Klant in rekening te brengen.
  4. Indien Gardena zaken onder rembours levert dan zijn de rembourskosten voor rekening van de Klant.

   

 8. garanties en aansprakelijkheid
  1. Gardena staat er voor in dat de geleverde zaken op het moment van levering aan de Klant voldoen aan de eigenschappen zoals genoemd in de aan de Klant bij het aangaan van de overeenkomst ter beschikking gestelde schriftelijke specificaties dan wel de via internet gecommuniceerde specificaties.
  2. Het in artikel 8 bepaalde geldt alleen als en voor zover de geleverde zaak door de Klant en/of zijn afnemers gebruikt is voor het doel waarvoor het bestemd is en in overeenstemming met de gebruikshandeling en alle overigens door Gardena aan de Klant en/of zijn afnemers bekend gemaakte gebruiksinstructies. Bij enige twijfel over of onbekendheid met de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van de geleverde zaak voor het door de Klant beoogde gebruik, dient de Klant vooraf Gardena te raadplegen.
  3. De Klant heeft de verplichting om bij aflevering van de geleverde zaken te onderzoeken of die zaken onbeschadigd zijn afgeleverd. Indien de geleverde zaken bij aflevering beschadigd blijken te zijn of niet voldoen aan de bijbehorende schriftelijke specificatie of anderszins een gebrek vertonen, dient de Klant de afdeling Verkoop Binnendienst van Gardena daarvan binnen 48 uur na levering schriftelijk in kennis te stellen. De afdeling Verkoop Binnendienst zal de Klant voor alle retour te zenden zaken een RMA-nummer verstrekken dat dient voor de correcte administratieve afhandeling door Gardena. De Klant dient het RMA-nummer duidelijk op de omdoos of verpakking te vermelden waarin het betreffende Product aan de Klant is geleverd en het betreffende Product retour te sturen naar Gardena op het door Gardena aangegeven adres. Na vaststelling door Gardena van de gemelde beschadiging en/of het niet voldoen aan de bijbehorende specificatie zal Gardena de betreffende zaak kosteloos vervangen of het desbetreffende factuurbedrag vergoeden, een en ander naar keuze van Gardena. Voor reparaties geldt een aparte procedure welke op te vragen is bij de afdeling Verkoop Binnendienst van Gardena.
  4. Op retourzendingen van geleverde zaken anders dan waartoe Klant gerechtigd is op grond van artikel 8.3 en/of 8.5 van deze voorwaarden zal een toeslagpercentage van 30%, te vermeerderen met BTW, van de originele factuur per orderregel in rekening worden gebracht. Terugzending van geleverde zaken is in alle gevallen voor risico van de Klant en laat onverlet het recht van Gardena de retour gezonden zaken niet te accepteren. Geleverde zaken kunnen alleen retour gezonden worden aan Gardena na uitdrukkelijke toestemming van Gardena. Geleverde zaken die zonder deze toestemming worden geretourneerd zullen worden beschouwd als niet geretourneerd.
  5. Gardena geeft ten aanzien van de geleverde zaken uitsluitend de eventuele fabrieksgarantie voor de betreffende zaak zoals vastgelegd in haar Service Leidraad die van tijd tot tijd geldt en die jaarlijks aan de Klant wordt toegezonden. De garantie omvat in geen geval meer dan de verplichting om gebreken aan zaken te herstellen of te vervangen, dit naar keuze van Gardena en onverminderd het hierna bepaalde. De Klant zal ten aanzien van de geleverde zaken aan haar afnemers nimmer een verdergaande garantie geven. De Klant vrijwaart Gardena tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door de Klant gegeven garantie en/of door de Klant aan derden verschafte informatie omtrent de producten die afwijkt van eventuele door Gardena gegeven garantie en/of door Gardena verschafte informatie omtrent de geleverde zaken.
  6. Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen waarvoor Gardena conform artikel 8.5 aansprakelijk is, is Klant verplicht de afdeling Verkoop Binnendienst van Gardena uiterlijk binnen 5 dagen na de ontdekking daarvan, doch binnen de garantietermijn, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. De afdeling Verkoop Binnendienst zal Klant een RMA-nummer verstrekken dat dient voor de correcte administratieve afhandeling door Gardena [waarbij wordt gemeld of de geleverde zaak als retourartikel of voor eventuele reparatie teruggestuurd dient te worden]. De Klant dient het RMA-nummer duidelijk op de omdoos of de verpakking te vermelden waarin de betreffende zaak aan Klant is geleverd en die zaak retour te sturen naar Gardena. In geval van een retourartikel dient de geleverde zaak gestuurd te worden naar het door Gardena opgegeven adres. In geval van een eventuele reparatie dient de geleverde zaak gefrankeerd gestuurd te worden naar het door Gardena opgegeven adres.
  7. Gardena is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade en bedrijfsschade tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door Gardena. Gardena is evenmin aansprakelijk voor fouten voor haar personeel, dan wel van personen die door Gardena in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Klant vrijwaart Gardena ten aanzien van aanspraken van derden ter zake. Is er op enig moment toch een aansprakelijkheid van Gardena jegens Klant? Dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de factuurwaarde (exclusief BTW) van het betreffende Product en/of de betreffende Dienst.
  8. Indien de aansprakelijkheid van Gardena op grond van de voorgaande bepalingen is uitgesloten of beperkt, geldt dit tevens voor de (persoonlijke) aansprakelijkheid van de rechtspersonen, wettelijke vertegenwoordigers, personeelsleden en plaatsvervangende functionarissen van Gardena.

 9. Exportbeperkingen en gebruiksdoeleinden
  1. Het is de Klant slechts toegestaan om door Gardena geleverde goederen te leveren aan klanten die gevestigd zijn binnen de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
  2. Het recht om de handelsmerken van Gardena te gebruiken, daaronder begrepen de distributie van goederen met Gardena's handelsmerken, is beperkt tot de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
  3. Gardena smart producten zijn niet bedoeld voor verkoop of gebruik in de Verenigde Staten van Amerika (VS), aangezien deze productgroep werkt in een radiofrequentiebereik dat alleen door het Amerikaanse leger mag worden gebruikt. Gardena smart producten zijn daarom niet toegestaan voor gebruik in de VS, mogen niet in de VS worden gebruikt en zijn niet door Gardena goedgekeurd voor verkoop en/of gebruik in de VS.
  4. Gardena irrigatieproducten zijn niet bedoeld voor verkoop of gebruik in de VS of Canada omdat deze producten, die volgens metrische maatstaven zijn vervaardigd, niet passen op de wateraansluitingen met inch-afmetingen in de VS en Canada. Als ze in de VS en Canada worden gebruikt en op de wateraansluitingen daar worden aangesloten, bestaat het risico dat er water lekt en/of dat de functies van de producten niet of niet volledig beschikbaar zijn. Gardena irrigatieproducten zijn door Gardena niet goedgekeurd voor verkoop en/of gebruik in de VS en Canada.
  5. Elektrische apparaten van Gardena die met een stroomkabel op een stroomvoorziening worden aangesloten ("elektrische apparaten") zijn niet bedoeld voor verkoop in de VS en Canada noch voor gebruik aldaar, aangezien de stekkers van de Elektrische apparaten niet compatibel zijn met de stopcontacten aldaar. De elektrische apparaten kunnen niet in de VS of Canada worden gebruikt zonder een geschikte adapter. De elektrische apparaten zijn door Gardena niet goedgekeurd voor verkoop en/of gebruik in de VS en Canada en Gardena aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de elektrische apparaten in de VS of Canada worden verkocht en/of gebruikt.

 10. Electronische communicatie en gegevensbescherming
  1. Wanneer de Klant berichten per e-mail of andere berichten vanaf zijn computer of smartphone aan Gardena verzendt, communiceert hij op elektronische wijze met Gardena. Gardena zal ook elektronisch met de Klant communiceren. Voor contractuele doeleinden stemt de Klant ermee in alle communicatie in elektronische vorm te ontvangen. Voorts stemt de Klant ermee in dat alle mededelingen, bevestigingen en kennisgevingen die Gardena aan de Klant communiceert geen schriftelijke vorm behoeven, tenzij een andere vorm van communicatie is vereist op grond van dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen.
  2. Gardena verzamelt en bewaart gegevens over de Klant die noodzakelijk zijn om zaken te kunnen doen. Bij de verwerking van persoonsgegevens van de Klant of diens werknemers neemt Gardena de wettelijke bepalingen in acht, in het bijzonder de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Details over het type, de omvang, de locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de vereiste persoonsgegevens door Gardena, evenals de rechten van betrokkenen, zijn te vinden in onze Privacy Verklaring.
  3. Gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) kan veiligheidsleemten vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden. Gardena aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van leemten in de beveiliging, tenzij een leemte in de beveiliging te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Gardena.

 11. INtellectuele eigendom en databankenrecht
  1. De volledige inhoud van de door de beheerder van Gardena Dealer Portal gecreëerde content en werken, teksten, grafische voorstellingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, digitale downloads en gegevensverzamelingen is eigendom van Gardena en wordt beschermd door het Nederlandse en het internationale auteursrecht en databankenrecht.
  2. De Klant mag de inhoud van pagina's niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming overnemen en/of hergebruiken. Voor elke reproductie, wijziging, verspreiding en realisatie van welke aard dan ook buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectieve maker vereist. Downloads en kopieën van afzonderlijke pagina’s van Gardena Dealer Portal mogen alleen voor particulier, niet-commercieel gebruik worden gemaakt.

   

 12. Toepasselijke recht en bevoegde rechter
  1. Op deze Algemene Voorwaarden en de contractuele relatie tussen Gardena en de Klant is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
  2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden of de contractuele relatie tussen Gardena en de Klant is de rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere, de exclusief bevoegde rechter.

 13. Overige bepalingen
  1. De Klant kan en mag niet rechten of aanspraken uit overeenkomsten met Gardena aan derden overdragen of cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gardena. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in die zin van artikel 3:83 lid 2 BW.
  2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Hetzelfde geldt indien deze Algemene Voorwaarden een bepaling missen die eigenlijk noodzakelijk is. De contractspartijen zullen de ongeldige of niet afdwingbare bepaling vervangen door de rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die het meest aansluit bij de betekenis en het doel van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Indien deze Algemene Voorwaarden of de contracten onvolledig zijn, zullen de contractspartijen tot een overeenkomst komen met de inhoud waarmee zij in de zin van deze Algemene Voorwaarden zouden hebben ingestemd indien zij bij het sluiten van het contract van de omissie op de hoogte zouden zijn geweest.