Garantijas nosacījumi GARDENA ražotāja garantijai

(Pēdējo reizi atjaunots 31.01.2023.)

 
Papildus šajos nosacījumos atrunātajām tiesībām gala klients drīkst izmantot likumīgās tiesības defektu gadījumā. Šīs tiesības var izmantot bez maksas, un šie noteikumi tās neierobežo.

1. Uzņēmums GARDENA Manufacturing GmbH (turpmāk tekstā “GARDENA”) nodrošina garantiju visiem jaunajiem oriģinālajiem GARDENA produktiem (turpmāk tekstā “Izstrādājumi”). Garantijas periods katram Produktam redzams uz ikonas, kas uzdrukāta uz produkta iepakojuma vai produkta tiešsaistes aprakstā, vietnē www.gardena.lv. Garantija ir derīga, sākot ar datumu, kad veikts sākotnējais pirkums pie izplatītāja, saskaņā ar zemāk izklāstītajiem nosacījumiem: ja Produkti ir izmantoti tikai privātai lietošanai, proti, nav lietoti komerciālos vai profesionālos nolūkos, un ja ir pierādāms, ka bojājums ir radies garantijas perioda laikā, kā arī prasība ir pieteikta šajā garantijas periodā (turpmāk tekstā “Garantija”). Tādēļ oriģinālā pirkuma apliecinājuma datums ir būtisks attiecībā uz jebkuru prasību. Šī garantija neattiecas uz iegādātajiem lietotajiem produktiem.

2. GARDENA garantē galalietotājam, ka izstrādājumam nav materiālu vai apstrādes defektu atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem. Garantija neattiecas uz daļu un komponentu (piemēram, ķīļsiksnu, lāpstiņratu, spuldžu, gaisa filtru, asmeņu fiksējošo daļu, asmeņu, turbīnu, zobsiksnu, aizdedzes sveču) parasto nolietojumu un nodilumu, vizuālajām izmaiņām, nodilstošajām daļām un ekspluatācijas materiāliem (piemēram, akumulatori).

3. Garantijas pakalpojumi tiek sniegti, piegādājot pilnībā darboties spējīgu aizstājošo produktu vai bez maksas saremontējot mums atsūtīto bojāto produktu; mēs paturam tiesības izvēlēties vienu no šīm iespējām. Uz šo pakalpojumu attiecas tālāk norādīto noteikumu izpilde.

a) Produkts ir lietots paredzētajam nolūkam saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatā sniegtajiem ieteikumiem.
b) Ne lietotājs, ne kāda trešā puse nav mēģinājusi produktu atvērt vai remontēt.
c) Lietošanas laikā ir izmantotas tikai oriģinālās GARDENA rezerves un dilstošās detaļas.
d) Ir iesniegta oriģinālā pirkuma apliecinājuma kopija. 
e) Ir iesniegta produkta reģistrācijas e-pasta un garantijas apstiprinājuma e-pasta kopijas.
 

4. Šī garantija attiecas tikai uz aizstāšanu vai remontu saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem. Aizstātie produkti vai daļas pāriet mūsu īpašumā. Garantija nedod tiesības izvirzīt citas prasības pret mums kā pret ražotāju, piemēram, prasības attiecībā uz bojājumiem. Precīzāk sakot, jums nav tiesību saņemt aizstājošo produktu uz jūsu tehnikas remonta laiku. Garantijas pakalpojumi nepagarina un neatjauno produkta garantijas periodu.

5. Šī garantija ir spēkā visā pasaulē.
Uzņēmums GARDENA ir atbrīvots no garantijas saistībām, ja garantijas izpilde rada valsts vai starptautiskās tirdzniecības likumdošanas vai embargo un/vai citu sankciju pārkāpumu.

6. Ja tiek iesniegta prasība saskaņā ar garantiju, lūdzu, nosūtiet turpmāk norādītās vēstules ar pietiekamu apmaksu uz apkopes dienesta adresi jūsu mītnes valstī: skartais izstrādājums; pirkuma apliecinājuma oriģināla kopija; izstrādājuma reģistrācijas un garantijas apstiprinājuma e-pasta adrese(-es); un kļūdas apraksts.

7. Garantiju regulē Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, izņemot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (Contracts for the International Sale of Goods — CISG). Šī jurisdikcijas izvēle nenozīmē, ka jums kā patērētājam tiek atņemta šo noteikumu piešķirtā aizsardzība, no kuras saskaņā ar jūsu mītnes valsts tiesību aktiem nedrīkst atkāpties līgumā.

 

GARDENA Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ulm
VĀCIJA
 

 

 

GARDENA Servisa adreses