Sąlygos ir nuostatos

„Husqvarna“ vertina Jūsų domėjimąsi įmone ir jos produktais. Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo sąlygas prieš naudodamiesi Svetaine. Ja naudodamiesi, sutinkate laikytis Sąlygų.

Bendroji informacija


Šią svetainę ir bet kurias jai priklausančias svetaines (kartu vadinamas „Svetaine“) skelbia ir prižiūri „Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH“ ar jos grupės įmonės, pavaldžiosios bendrovės ar padaliniai (kartu vadinami „GARDENA“). Jūsų naudojimąsi Svetaine teisiškai saisto Jūsų ir GARDENA susitarimas (toliau – „Susitarimas“). Toliau išdėstytos Susitarimo sąlygos (toliau – „Sąlygos“). Naudodamiesi Svetaine pripažįstate, kad perskaitėte ir supratote Sąlygas bei visus susijusius dokumentus ir su jais sutinkate. Būtinai atidžiai juos perskaitykite. Jei nesutinkate su Sąlygomis ir visais susijusiais dokumentais, Jums neleidžiama naudotis Svetaine.

Licencija

Laikydamasi šiame Susitarime išdėstytų Sąlygų, GARDENA suteikia Jums neišimtinę, neperduodamą, ribotą teisę patekti į Svetainę, naudotis ja ir matyti ją bei joje pateikiamą informaciją kompiuterio ekrane. Jūs sutinkate jokiais būdais netrikdyti ir nebandyti trikdyti Svetainės veikimo. GARDENA leidžia Jums matyti ir atsisiųsti Svetainėje pateikiamą informaciją (toliau – „Informacija“) tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, nebent „Husqvarna“ Socialinės žiniasklaidos informacijos skiltyje yra aiškiai nustatyta kitaip. Šis leidimas nėra teisės į Informaciją ir jos kopijas perdavimas. Leidimui taikomi šie apribojimai: 1) privalote visose atsisiųstos Informacijos kopijose išsaugoti visus Informacijoje esančius pranešimus, susijusius su autorių ir kitomis nuosavybės teisėmis; 2) jokiais būdais negalite keisti Informacijos ar jos atkurti, viešai rodyti, atlikti, platinti ar kaip nors kitaip ją naudoti ar perduoti jokiais visuomeniniais ar komerciniais tikslais; 3) negalite perduoti Informacijos jokiems kitiems asmenims, nebent juos įspėjate apie šiose Sąlygose nustatytus įsipareigojimus ir jie sutinka jų laikytis. Jūs sutinkate tvirtai laikytis visų papildomų Svetainėje nurodytų apribojimų, nes ji kartkartėmis gali būti atnaujinta.

Vartotojo garantijos

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad naudositės Svetaine laikydamiesi šių Sąlygų, įskaitant įstatymus ir šio Susitarimo nuostatas, ir kad laikysitės visų galiojančių ir būsimų Svetainės taisyklių ir politikos. Sutinkate, kad nesinaudosite Svetaine tam, kad: (a) siųstumėte nepageidaujamus elektroninius laiškus arba neužsakytus pranešimus; (b) apsimestumėte esantys GARDENA ar kokiu nors kitu asmeniu arba leistumėte trečiajai šaliai apsimesti Jumis; (c) klastotumėte antraštes ar kaip nors kitaip manipuliuotumėte identifikatoriais siekdami nuslėpti bet kurios per Svetainę siunčiamos informacijos kilmę; (d) klaidingai nurodytumėte savo ryšį su fiziniu ar juridiniu asmeniu; (e) veiktumėte taip, kad kliudytumėte kitiems vartotojams naudotis Svetaine; (f) užsiimtumėte veikla, kuri prieštarautų bet kokiems taikytiniems įstatymams; (g) paskelbtumėte ar perduotumėte bet kokią informaciją, kuri pažeidžia ar kaip nors kėsinasi į kitų teises, ar kuri yra neteisėta, įžeidžiama, šmeižikiška, nepadori ar kitaip nepriimtina arba kuri būtų reklaminio ar kurstomojo pobūdžio, kalbant apie produktus ir paslaugas; (h) rinktumėte ir saugotumėte kitų vartotojų asmens duomenis, nebent turėtumėte aiškų tų vartotojų leidimą tą daryti.

Privatumas

Visa informacija apie GARDENA privatumo taisykles, Jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir saugojimą yra aprašyta GARDENA privatumo politikoje. Naudodamiesi šiuo puslapiu jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys ir asmeninė informacija bus naudojama laikantis GARDENA Privatumo politikos nuostatų.

Pakeitimai

GARDENA pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, pridėti ar pašalinti bet kurią viso ar dalies Susitarimo dalį bet kada be jokio išankstinio įspėjimo. Šio Susitarimo pakeitimai įsigalioja juos paskelbus Svetainėje. Jei naudositės Svetaine po to, kai bus paskelbti kokie nors Susitarimo pakeitimai, bus laikoma, kad su jais sutinkate.

Intelektinės nuosavybės teisės

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visos intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisėmis, patentais, gamybine, prekybine ir moksline patirtimi, konfidencialia informacija, duomenų bazių teisėmis, taip pat teisėmis į registruotus ar neregistruotus prekių ženklus ir dizainą) į Svetainę priklauso GARDENA arba jos licencijų išdavėjams. Visos prestižo ir intelektinės nuosavybės teisės, atsirandančios naudojantis GARDENA priklausančiomis intelektinės nuosavybės teisėmis, priklauso GARDENA. Šiai Svetainei, įskaitant visą Informaciją, yra taikoma autorių teisių apsauga; ji saugoma pagal tarptautinių autorių teisių įstatymų ir susitarimų nuostatas. Jūs sutinkate laikytis visų tarptautinių autorių teisių įstatymų naudodamiesi šia Svetaine, įskaitant visą Informaciją, ir neleisti neteisėtai kopijuoti Informacijos. GARDENA Jums nesuteikia jokios aiškios ar numanomos teisės pagal jokius patentų, dizaino, prekių ženklų, autorių teisių ar prekybinių paslapčių teisės aktus. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jūs nenaudosite ir niekas šiose Sąlygose Jums nesuteikia teisės naudoti GARDENA prekių ženklų, paslaugų ženklų, logotipų, sričių vardų ar kitų skiriamųjų prekės ženklo požymių, išskyrus tuos, kurie aiškiai nurodyti GARDENA Prekių ženklų sąraše. Nepamirškite, kad bet kokia informacija, neužsakyti pasiūlymai, idėjos ar kita pateikiama informacija bus laikoma nekonfidencialia ir nepatentuota. Siųsdami bet kokią informaciją ar medžiagą, išskyrus Patentinės informacijos pareiškime pateikiamą informaciją ar medžiagą, kaip nurodyta „Husqvarna“ Taisyklėse dėl neužsakytų idėjų svarstymo, suteikiate GARDENA neapribotą, nemokamą, neatšaukiamą ir tarptautinę licenciją naudoti, atkurti, rodyti, atlikti, keisti, perduoti ir platinti šią informaciją ar medžiagą, taip pat sutinkate, kad GARDENA gali laisvai naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, gamybinę, prekybinę ir mokslinę patirtį ar metodus, kuriuos Jūs atsiųsite bet kokiais tikslais. Daugiau informacijos rasite „Husqvarna“ Taisyklėse dėl neužsakytų idėjų svarstymo.

Programinė įranga

Bet kuri programinė įranga, kurią galima atsisiųsti iš šios interneto svetainės (toliau – „Programinė įranga“), yra autorių teisėmis apsaugotas GARDENA ir (arba) jos tiekėjų kūrinys. Naudojimąsi Programine įranga reglamentuoja galutinio vartotojo licencijos sutarties (jei tokia taikoma), kuri pridedama prie Programinės įrangos, sąlygos (toliau – „Licencijos sutartis“). Galutiniai vartotojai gali atsisiųsti Programinę įrangą tik naudojimui, nebent Licencijos sutartyje būtų nustatyta kitaip. Bet koks Programinės įrangos atkūrimas ar tolesnis platinimas, prieštaraujantis Licencijos sutarčiai, gali užtraukti civilinę ar baudžiamąją atsakomybę. NEAPRIBOJANT PIRMIAU PATEIKTŲ NUOSTATŲ, AIŠKIAI DRAUDŽIAMA KOPIJUOTI AR ATKURTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Į KURĮ NORS KITĄ SERVERĮ AR VIETĄ SIEKIANT TOLIAU JĄ ATKURTI AR PLATINTI. PROGRAMINEI ĮRANGAI TAIKOMOS GARANTIJOS, JEI TOKIOS YRA, TIK PAGAL LICENCIJOS SUTARTIES SĄLYGAS. IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS, KAI GARANTUOJAMA LICENCIJOS SUTARTYJE, „GARDENA“ ATSISAKO BET KOKIŲ SU PROGRAMINE ĮRANGA SUSIJUSIŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT BET KURIAS NUMANOMAS TINKAMUMO PREKYBAI AR KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS IR SĄLYGAS.

Kitos interneto svetainės

Jūsų patogumui Svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso trečiosioms šalims, yra jų skelbiamos ir prižiūrimos. GARDENA neįsipareigoja kontroliuoti ar tikrinti tokių trečiųjų šalių interneto svetainių informacijos, taip pat neatsako už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

Išorės nuorodos į Svetainę

Visas nuorodas į Svetainę GARDENA privalo patvirtinti raštu, išskyrus tuos atvejus, kai GARDENA pritaria nuorodoms šiais atvejais: (i) nuoroda yra tik tekstinė ir joje yra nurodytas tik pavadinimas „GARDENA“ ir nėra jokių kitų GARDENA ar jos licencijos išdavėjo registruotų prekių ženklų; (ii) nuoroda nukreipia tik į www.gardena.com, o ne į tolimesnius puslapius; (iii) kai vartotojas aktyvuoja nuorodą, puslapis rodomas per visą ekraną visiškai veikiančiame ir valdomame naršyklės lange, o ne „rėmeliuose“ susietojoje Svetainėje; (iv) nuorodos išvaizda, padėtis ir kiti apsektai negali kurti klaidingo įspūdžio, kad subjektas ar jo veikla ar produktai yra susiję su GARDENA ar jos remiami, taip pat jie negali būti tokie, kad pažeistų ar sumenkintų prestižą, susijusį su GARDENA ar jos filialų vardu ir prekių ženklais. GARDENA pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada atšaukti šį sutikimą dėl nuorodų.

Numanomų garantijų išskyrimas

Nors stengiamasi užtikrinti šioje Svetainėje skelbiamos informacijos tikslumą ir nuolatinį Svetainės prieinamumą, už tai GARDENA neprisiima jokios atsakomybės. PATEIKIAMOJE INFORMACIJOJE GALI BŪTI NETIKSLUMŲ IR SPAUSDINIMO KLAIDŲ. „HUSQVARNA“ NEGARANTUOJA INFORMACIJOS TIKSLUMO AR BAIGTUMO, TAIP PAT BET KURIO PATARIMO, NUOMONĖS, PAREIŠKIMO AR KITOS SVETAINĖJE RODOMOS AR PER JĄ PLATINAMOS INFORMACIJOS PATIKIMUMO. JŪS PRISIIMATE RIZIKĄ REMDAMIESI BET KOKIA TOKIA NUOMONE, PATARIMU, PAREIŠKIMU, PASTABA AR INFORMACIJA. VISA INFORMACIJA PATEIKIAMA TOKIA, „KOKIA YRA“ IR TOKIA, „KOKIA TURIMA“. „HUSQVARNA“ AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, ĮSKAITANT NEAPRIBOTAS TINKAMUMO PREKYBAI AR KONKREČIAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS ARBA GARANTIJAS, SUSIJUSIAS SU ŠIOS SVETAINĖS VEIKIMU AR INFORMACIJA. „GARDENA“ NEGARANTUOJA IR NEDARO JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL ŠIOS SVETAINĖS SAUGUMO. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD BET KURI SIUNČIAMA INFORMACIJA GALI BŪTI SUSEKAMA. „GARDENA“ NEGARANTUOJA, KAD SVETAINĖ AR SERVERIAI, KURIE SUTEIKIA PRIEIGĄ PRIE ŠIOS SVETAINĖS, AR „GARDENA“ SIUNČIAMI ELEKTRONINIAI PRANEŠIMAI NETURI VIRUSŲ AR KOKIŲ NORS KITŲ KENKSMINGŲ PRIEDŲ. VISI TOKIE PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS IR SĄLYGOS YRA NEĮTRAUKIAMI, IŠSKYRUS TIEK, KIEK TOKS NEĮTRAUKIMAS DRAUDŽIAMAS PAGAL ĮSTATYMUS. ŠIS NUMANOMŲ GARANTIJŲ IŠSKYRIMAS TAIP PAT TAIKOMAS BET KURIAI TREČIOSIOS ŠALIES SVETAINEI. Svetainėje skelbiamoje informacijoje gali būti nuorodų ar kryžminių nuorodų į GARDENA produktus, paslaugas ir pan., kurie neskelbiami ar neprieinami Jūsų šalyje. Tokios informacijos tikslumo garantuoti negalime, nes ši informacija gali keistis, jai gali būti taikomi tam tikri reikalavimai ar ji gali būti skirtingai prieinama, ir tokios nuorodos nereiškia, kad GARDENA ketina paskelbti apie šiuos produktus, paslaugas ir pan. Jūsų šalyje. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie Jums prieinamus produktus, paslaugas ir pan. ar juos užsisakyti, susisiekite su vietos prekybos agentu. GARDENA pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, pridėti ar pašalinti bet kurį produktą, paslaugą ar pan. bet kada be jokio išankstinio įspėjimo.

Atsakomybės apribojimai

JOKIAIS ATVEJAIS „GARDENA“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ŠALUTINIUS, BAUDINIUS, SPECIALIUOSIUS AR PAPILDOMUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NUOSTOLIAIS UŽ VERSLO, SUTARTIES, PAJAMŲ, DUOMENŲ, INFORMACIJOS PRARADIMĄ AR VERSLO SUTRIKDYMĄ), ATSIRADUSIUS DĖL AR KYLANČIUS IŠ ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS ŠIA SVETAINE, INFORMACIJOS AR ŠIŲ SĄLYGŲ, AR SUSIJUSIUS SU ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMU AR NEGALĖJIMU NAUDOTIS ŠIA SVETAINE, SU INFORMACIJA AR ŠIOMIS SĄLYGOMIS, NET JEIGU „GARDENA“ BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. BE ČIA IŠDĖSTYTŲ SĄLYGŲ JOKIAIS ATVEJAIS „GARDENA“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIAS ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMOS INFORMACIJOS KLAIDAS, NETIKSLUMUS, PRALEIDIMUS AR KITUS TRŪKUMUS, JOS PATEIKIMĄ NE LAIKU AR NEAUTENTIŠKUMĄ. ŠIS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS TAIP PAT TAIKOMAS BET KURIAI TREČIOSIOS ŠALIES SVETAINEI.

Pareiškimas dėl jurisdikcijos

Šią Svetainę kontroliuoja, valdo ir administruoja GARDENA biurai Švedijoje. GARDENA nepareiškia, kad šioje Svetainėje esanti informacija yra tinkama naudoti ar prieinama ne Švedijoje. Draudžiama prisijungti prie Svetainės teritorijose, kuriose Svetainės informacija yra neteisėta. Jei prisijungiate prie Svetainės ne Švedijoje, atsakote už tai, ar nepažeidžiate visų vietos įstatymų. Šiam Susitarimui taikomi Švedijos Karalystės įstatymai, nepaisant Susitarime numatytų skirtingų teisės normų suderinamumo nuostatų. Stokholmo apygardos teismas turi išimtinę pirmosios instancijos jurisdikciją sprendžiant bet kurį iš šio Susitarimo kylantį ginčą.

Ši informacija paskutinį kartą buvo atnaujinta 25/05/18