ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «GARDENA Giveaway»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρεία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Αθηνών 92, Τ.Κ. 10442, Ελλάδα και η εταιρεία «Globe One Digital» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «Globe One»), από κοινού καλούμενες ως «Διοργανώτριες Εταιρείες», διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Facebook & Instagram) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο [«Διαγωνισμός Gardena»·].

2. Δικαίωμα Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω των 18 ετών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών Εταιρειών και των εταιρειών του ίδιου ομίλου, οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι των επιλεγμένων καταστημάτων «Gardena», καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω, όπως επίσης και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Διάρκεια της ενέργειας: Η ενέργεια θα διεξαχθεί με τα κατωτέρω μέσα και θα διαρκέσει από 25/05/2021 και ώρα 12:00 έως 25/06/2021 και ώρα 12:00.

4. Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου να συμμετάσχουν οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν σωστά τη φόρμα του διαγωνισμού στο Facebook ή στο Instagram και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας τους και να απαντήσουν στην ερώτηση «Έχετε χρησιμοποιήσει ξανά προϊόντα της Gardena;». Με την καταχώριση των στοιχείων τους μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή. Τα δώρα αναλυτικά περιγράφονται στον όρο 5 κατωτέρω. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μία μοναδική συμμετοχή κατά τη διάρκεια της ενέργειας και μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του διαγωνισμού έως και τη λήξη του. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

5. Δώρο: Το δώρο του Διαγωνισμού για κάθε νικητή (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») ορίζεται ως εξής:
a. Για τον πρώτο (1ο ) νικητή: [Ένα (1) τεμάχιο «Smart System Σετ Router & Προγραμματιστής»],
b. Για τους επόμενους πέντε (5) νικητές από ένα (1) τεμάχιο «Σετ Υδρονέφωσης City Gardening»]

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή: Συνολικά θα αναδειχθούν έξι [6] νικητές και έξι (6) επιλαχόντες μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Globe One. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις [30/06/2021]. Οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν, από την διεύθυνση info@papadopoulos.com.gr, σε χρονικό διάστημα έως και δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση. Στη σχετική αλληλογραφία θα ζητηθεί η ρητή συγκατάθεση των νικητών για την ανάρτηση των ονομάτων τους στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GardenaHellas του Facebook της Εταιρείας, καθώς και στις ιστοσελίδες της εταιρείας https://www.gardena.com/gr/ και https://www.papadopoulos.com.gr/. Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχθούν τα δώρα εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζονται γραπτώς στο ειδοποιητικό μήνυμα που θα αποσταλεί στους νικητές και σε περίπτωση αποδοχής τους θα πρέπει να παραλάβουν το δώρο τους αυτοπροσώπως από την έδρα της Εταιρείας ή να αποστείλουν τα επιπλέον στοιχεία που θα τους ζητηθούν (όπως η διεύθυνση αποστολής του δώρου τους) σε περίπτωση αποστολής του δώρου στην έδρα τους (για τις απομακρυσμένες περιοχές). Αν δεν ανταποκριθούν στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στο μήνυμα, τότε θα χάσουν το δικαίωμα επί των δώρων τους και θα ειδοποιηθεί αντίστοιχα ο πρώτος επιλαχών, ο οποίος κατόπιν της ενημέρωσής του θα πρέπει να ανταποκριθεί στο ανάλογο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από το μήνυμα που θα λάβει αντίστοιχα από τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει τον Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν πάντως το δικαίωμα να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

7. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους της ενέργειας, να ανακαλέσουν, να παρατείνουν ή να μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, καθώς και να τροποποιήσουν το δώρο της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα των Διοργανωτριών Εταιρειών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ.. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών Εταιρειών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

8. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών Εταιρειών.

9. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους παραπάνω όρους και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών.

10. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουν στα πλαίσια του διαγωνισμού σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξουν οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την πραγματοποίηση του διαγωνισμού στα πλαίσια των εννόμων συμφερόντων της Διοργανώτριας Εταιρείας για την προώθηση των προϊόντων της. Τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία για τους σκοπούς του διαγωνισμού καθώς και για τη διεξαγωγή ενεργειών marketing για την εμπορική προώθηση των προϊόντων της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Newsletter) και μέσω μηνυμάτων κειμένου SMS (Go Viber). Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και σε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτών, καθώς και τη διόρθωση ή διαγραφή και τον περιορισμό επεξεργασίας αυτών, καθώς επίσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων του. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11. Στα πλαίσια του διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να προβάλει τον διαγωνισμό και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα (η ανακοίνωση του ονόματος του νικητή γίνεται κατόπιν σχετικής έγγραφης αποδοχής από τον νικητή) μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.
12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών.
13. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

14. Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι https://www.gardena.com/gr/. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

Όροι χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (WWW.GARDENA.GR). ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.

Γενικά

Η παρούσα ιστοσελίδα (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων ιστοσελίδων) ελέγχεται από την ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., εταιρεία που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με του νόμους της Ελλάδας. Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι νόμοι της Ελλάδας θα ισχύουν για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Συμφωνείτε επίσης με την παρούσα να υπόκεισθε στη μη αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων των Αθηνών σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

Αίτηση

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη μόνο για τους κατοίκους της Ελλάδας και οι πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για την εν λόγω χώρα. Καμία υπόσχεση ή εγγύηση δεν παρέχεται ότι το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι κατάλληλο, διαθέσιμο ή σχετικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Πνευματική ιδιοκτησία

© ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας. Κάθε πνευματικό δικαίωμα σε όλα τα κείμενα, τις εικόνες, τον ήχο, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό της ιστοσελίδας ανήκουν στην ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή συμπεριλαμβάνονται ύστερα από άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη.
Μπορείτε να ερευνήσετε την παρούσα ιστοσελίδα και να αναπαράγετε αποσπάσματα είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στον σκληρό δίσκο (download), ακόμα και να τα διαθέσετε σε άλλους ανθρώπους, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς και με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις αναπαραγωγές είναι εμφανής η ανωτέρω δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας προς τον σκοπό της περαιτέρω πώλησης ή διανομής του για εμπορικό όφελος, καθώς και η τροποποίησή του ή η ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έγγραφη (hard copy) ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλη ιστοσελίδα. Ουδεμία άλλη άδεια ή δικαίωμα δεν παρέχεται με την παρούσα.

Σήματα

Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.. Η χρήση οποιουδήποτε σήματος, ονομασίας προϊόντος ή λογοτύπου που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς ειδική εξουσιοδότηση είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την καταλληλότητα και προσφορότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη προ της αγοράς.

Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής και καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια ή πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Ουδεμία πληροφορία στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να αποτελέσει παρακίνηση για την πραγματοποίηση επένδυσης προς την ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ούτε μπορεί να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Ούτε η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ούτε και οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στον χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας.
Η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα και στη νομική ανακοίνωση, εάν το κρίνει εύλογο.

Σύνδεση / Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες
Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «Εταιρεία») στα πλαίσια διεξαγωγής του διαγωνισμού επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με εσάς.

Σκοπός της παρούσας γνωστοποίησης είναι να σας εξηγήσουμε πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς στα πλαίσια διεξαγωγής του διαγωνισμού για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

Ποιοι άλλοι είναι αποδέκτες των πληροφοριών που συσχετίζονται με εσάς όπως αυτές συλλέγονται από την Εταιρεία στα πλαίσια του διαγωνισμού;

Εκτός από την ίδια την Εταιρεία πληροφορίες σχετικές με εσάς μπορεί να διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες εφόσον αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για να εκπληρώσει η Εταιρεία τις υποχρεώσεις απέναντί σας που απορρέουν από τους όρους τους διαγωνισμού όπως παραδείγματος χάρη στην εκάστοτε εταιρεία courier την οποία χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να παραδώσει τα προϊόντα τα οποία έχετε κερδίσει. Πληροφορίες σχετικές με εσάς επίσης διαβιβάζονται στην εταιρεία Globe One ΕΠΕ για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Τι είδους πληροφορίες σχετικές με εσάς ενδέχεται να συλλέγει η Εταιρεία κατά τη συναλλαγή της με εσάς;

Τα στοιχεία που συλλέγει η Εταιρεία από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και ο τηλεφωνικός τους αριθμός. Στον επιτυχόντα του διαγωνισμού η Εταιρεία θα ζητά επίσης διεύθυνση αποστολής για την παραλαβή του δώρου.

Γιατί προβαίνει η Εταιρεία στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών;

Τα στοιχεία αυτά δίνονται εν γνώσει του χρήστη για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό της Εταιρείας, για την παραλαβή των δώρων του σε περίπτωση επιτυχίας στο διαγωνισμό και για τη διεξαγωγή ενεργειών marketing για την εμπορική προώθηση των προϊόντων της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Newsletter) και μέσω μηνυμάτων κειμένου SMS (Go Viber). H επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη διενέργεια του διαγωνισμού και των ενεργειών marketing και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τους όρους του διαγωνισμού.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες;

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες μόνο για τη διενέργεια του διαγωνισμού, για τη διεξαγωγή ενεργειών marketing για την εμπορική προώθηση των προϊόντων της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Newsletter) και μέσω μηνυμάτων κειμένου SMS (Go Viber)και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις όποιες υποχρεώσεις έχει με βάση τους όρους του διαγωνισμού.

Για πόσο καιρό θα διατηρήσει η Εταιρεία αυτές τις πληροφορίες;

Η Εταιρεία θα κρατήσει τις σχετικές πληροφορίες για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού οπότε και θα διαγραφούν οριστικά, εκτός αν έχει λάβει ρητή συναίνεση από τους συμμετέχοντες για καταχώρηση και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων και για άλλους σκοπούς, όπως η διεξαγωγή ενεργειών marketing για την εμπορική προώθηση των προϊόντων της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Newsletter) και μέσω μηνυμάτων κειμένου SMS (Go Viber).

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες;

Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ΓΚΠΔ») και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά τις πληροφορίες που σας αφορούν και τις οποίες συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές που συλλέγουμε στα πλαίσια του διαγωνισμού, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή τους, το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας την επεξεργασία πληροφοριών που σας αφορούν και το δικαίωμα να εξασφαλίζει η Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών και για όσο διάστημα απαιτείται για να επαληθεύσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής προτιμάτε την περιορισμό της χρήσης των πληροφοριών και αν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία όπως συσχετίζονται με το δικαίωμα εναντίωσης. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες που σας αφορούν και έχετε παράσχει στην Εταιρεία σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (δικαίωμα φορητότητας).

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν;

Αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ακόλουθη διεύθυνση gdpr@papadopoulos.com.gr

Πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε όποια άλλη αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων αν εικάζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.