Βρείτε εδώ τα πρότυπα, τις πιστοποιήσεις ISO, τους κανονισμούς και τις δηλώσεις για τα προϊόντα GARDENA.

Ποιότητα - Περιβάλλον - Ενέργεια

Η ολοκληρωμένη διαχείριση ποιότητας, περιβάλλοντος και ενέργειας είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
Η συντήρηση και ανάπτυξη πραγματοποιείται από μια διεπιστημονική ομάδα με τη συμμετοχή της διοίκησης. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βελτιστοποιείται συνεχώς και επιβεβαιώνεται μέσω εσωτερικών ελέγχων όλων των τοποθεσιών.
Για τη διατήρηση των πιστοποιητικών μας, οι απαιτήσεις του προτύπου παρακολουθούνται ετησίως σε εξωτερικούς ελέγχους από διαπιστευμένο φορέα.
Κατά την επιλογή των προμηθευτών μας, όλες οι πτυχές των προτύπων λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται ανάλογα στους ελέγχους.
Πιστοποιήσεις ISO

Συμμόρφωση CE - GARDENA

Το GARDENA smartSystem συμμορφώνεται με τη δήλωση CE. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οδηγιών που ισχύουν για αυτά. Για να διαβάσετε περισσότερα για το συγκεκριμένο ζήτημα, κάντε λήψη του εγγράφου "CE-declaration" (Δήλωση-CE) για κάθε προϊόν GARDENA smartSystem στην ενότητα "Λήψη".

Εάν  χρειάζεστε περαιτέρω δηλώσεις-CE, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής σας.

CE

EU Ecodesign Directive

Manufacturer Declaration regarding Ecodesign Regulation for electric motors (EU) 2019/1781.

To the declaration

Τιμές θορύβου και κραδασμών

Βρείτε  παρακάτω μια επισκόπηση των τιμών θορύβου και κραδασμών όλων των προϊόντων GARDENA.

Κανονισμός REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κανονισμός REACH ("Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων") αποτελεί ένα κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χημικές ουσίες, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007, με μεταβατικό καθεστώς που εκτείνεται μέχρι το 2018.

Άρθρο 33. Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με ουσίες σε προϊόντα.

Η GARDENA  παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες, οι οποίες επισημαίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, ως ουσίες υποκείμενες σε έγκριση, αναγραφόμενες στο παράρτημα ΧIV του REACH (ο αποκαλούμενος Κατάλογος Υποψηφίων Προϊόντων), για συγκέντρωση σε ποσοστό βάρους πάνω από 0,1% σε σχέση με το βάρος των προϊόντων.    

Reach

Δελτία στοιχείων ασφαλείας

Εδώ θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα δελτία στοιχείων ασφαλείας για προϊόντα GARDENA.

Δείτε τα δελτία στοιχείων ασφαλείας

Πληροφορίες ασφαλείας για τις μπαταρίες λιθίου

Δείτε τις πληροφορίες

Πληροφορίες συστατικών προϊόντων

Δείτε τα συστατικά προϊόντων

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων

Τιμές θορύβου και κραδασμών
No Image Available
Κραδασμοί
Κανονισμός REACH της ΕΕ
No Image Available
REACH Δήλωση άρθρου 33
Δήλωση CE
No Image Available
smartSystem - Πύλη 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
Δήλωση CE
No Image Available
smartSystem - Έλεγχος νερού
Δήλωση CE
No Image Available
smartSystem - Αισθητήρας
Δήλωση συμμόρφωσης
No Image Available
smart System - Αντλίες
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Irrigation Valve 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Control Unit 9V
CE declaration
No Image Available
Cutting and rose glove, 11540, 11541
CE declaration
No Image Available
Garden and maintenance glove 11500,11501,11502
CE declaration
No Image Available
Gardening and soil glove 205, 206, 207, 208
CE declaration
No Image Available
Planting and maintenance glove 201, 202, 203
CE declaration
No Image Available
Planting and soil glove 11510, 11511, 11512, 11513
CE decaration
No Image Available
Shrub care glove 216, 218, 11530, 11531
CE declaration
No Image Available
Tool and wood glove 11520, 11521, 11522
CE declaration
No Image Available
Tool glove 213, 214, 215