Keskkonnapoliitika

Kuuludes Husqvarna gruppi, suhtutakse kõigis GARDENA tootmisüksustes keskkonnakaitsesse täie tõsidusega. Teadvustame, et erinevate tehaste tuleviku saab pikas perspektiivis tagada mitte ainult kasumi ja kasvu abil, vaid ka ühiskondliku vastutuse võtmisega. See pärast peame väga oluliseks oma tootmisüksuste keskkonnaohutust. Lahutamatu ja jätkusuutlik keskkonnakaitse tähendab meie jaoks õiguslike nõuete enesestmõistetavat täitmist, ent ka keskkonnaaspektide kaasamist asjaomaste tegevusprotsesside kujundamisse ning meie tootmisüksustesiseste keskkonnaalaste meetmete pidevat igakülgset täiustamist.

Keskkonnajuhtimissüsteemi toimimine oleneb meie töötajatest. Seetõttu kaasatakse, teavitatakse ja koolitatakse neid aktiivselt. Igapäevases tegevuses ja otsustamisel püüame leida kooskõla majanduslike aspektide ja keskkonnakaitse vahel alati, kui see on võimalik ja põhjendatud. Meie eesmärk on vältida mistahes asjatut keskkonnamõju ja pöörata tähelepanu keskkonna ennetavale kaitsmisele.

Meie suunised

 • Kasutame tõhusalt kõiki vajalikke ressursse ja juhindume ringlusmajanduse ideest.
 • Võimaluse korral välditakse või vähendatakse jäätmete ja prügi tekitamist ning ohtlike materjalide kasutamist.
 • Riske ja võimalikke ohte protokollitakse ja hinnatakse regulaarselt ning võimaluse korral välditakse. Hädaolukorra tegevuskavad aitavad hädaolukorras piirata kahjude ulatust.
 • Keskkonnaalaste võtmeandmete määratlemise kaudu teeme seiret oma põhiliste keskkonnamõjude üle ning loome seeläbi aluse täiustuspotentsiaali läbipaistvuse saavutamisele.
 • Hoiame avalikkust, juhtkonda ja lepingupartnereid kursis meie ekskkonnapoliitikaga. Taoline suhtehaldus – sealhulgas teiste ettevõtetega – toetab kogemuste ja mõtete vahetamist.

Keskkonnaalased meetmed

Keskkonnkaitse pideva täiustamise konkreetsed meetmed on näiteks järgmised:

 • Energiasäästumeetmed, nt energiat raiskavate seadmete väljavahetamine, energiatõhusate arvutite ja monitoride kasutamine ning optimaalse valgustuse kasutamine tootmis- ja haldusüksustes.
 • Transportimise ja ühtlasi CO2 heitme vähendamine mitmete meetmetega, nt veokite laadimisruumi optimeerimisega.
 • Jäätmete õige sortimine, mis ületab isegi eeskirjade nõudeid.
 • Taaskasutatavate pakendite kasutamine üksusesisesel ja üksustevahelisel transportimisel, nt kauakestvad plastkarbid üksusesisesel transportimisel. Nõnda hoitakse kokku mitu tonni pappkarpe ja plastkilet.
 • Niederstotzingeni tehases on lahusteid sisaldavad lakid asendatud veepõhiste lakkidega. Tänu selle meetme rakendamisele jäädakse LOÜ direktiivis määratletud piirmääradest ligikaudu 50% allapoole, mis tähendab aastas 10 tonni võrra väiksemat lahustikulu.

FSC®

Puidutoodete FSC-sildiga tõestab Husqvarna grupp oma huvi jätkusuutliku tegevuse ja eeskätt jätkusuutliku metsahalduse vastu, mis tagaks nii praeguste kui ka tulevaste põlvkondade sotsiaalsete, majanduslike ja ökoloogiliste vajaduste täitmise. Kontserni toodetest puudutab see Combisystemi puitkäepudemeid ja kaubamärgi GARDENA hekikääre Classic.

FSC-silti saab kasutada ainult koos kehtiva sertifikaadiga. Seepärast on GARDENA Manufacturing GmbH ja muud Husqvarna grupi müügiettevõtted sertifitseeritud. FSC-süsteemi juurutamine oli veel üks oluline Husqvarna ja GARDENA filosoofiat järgiv samm teekonnal jätkusuutliku halduseni.

Lühendi FSC taga peitub Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council). See asutati mittetulundusühinguna pärast 1992. aastal Rio de Janeiros peetud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi (Maa Tippkohtumine), millel arutati jätkusuutliku arengu olukorda. FSC-sertifikaadi väljaandmise kõrval on FSC põhiülesandeks standardite määratlemine. Lisaks sellele on sertifikaadiomanike jaoks määratletud 10 printsiipi, mis käsitlevad näiteks järgmisi kriteeriume:

 • Metsa ja muude loodusliku elukeskkondade maakasutuse muutmise keelamine
 • Väga ohtlike kemikaalide kasutamise keelamine
 • Põliselanike ja rahvusvaheliste töötajate õiguste kaitsmine
 • Kehtivate seaduste ja rahvusvaheliste lepingute järgimine

Eespool nimetatud printsiipide järgimine on sellega seotud Husqvarna müügiettevõtete jaoks enesestmõistetav.

FSC Logo