Podmínky použití webových stránek

Vážení uživatelé našich webových stránek, velice si vážíme vašeho zájmu o společnost GARDENA GmbH, která je součástí Skupiny Husqvarna, i o naše produkty a služby a děkujeme vám, že navštěvujete naše webové stránky. Žádáme vás proto a důrazně vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tyto Podmínky použití webových stránek (dále také jen „Podmínky“) ještě předtím, než začnete naše webové stránky používat. Zároveň vás výslovně upozorňujeme, že použitím těchto našich webových stránek souhlasíte s tím, že uvedené Podmínky jsou pro vás závazné.

Úvodní ustanovení

Tyto webové stránky a jejich dílčí odvozené webové stránky (všechny dohromady dále také jen „Stránky“) uveřejňuje, provozuje, řídí a spravuje společnost GARDENA GmbH, se sídlem Hans-Lorenser-Strasse 40, 89079 Ulm, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB721339 (dále také jen „Provozovatel“). Použitím Stránek, tzn. i kterékoli nebo kterýchkoli z nich, vzniká mezi Provozovatelem Stránek a vámi jako jejich uživatelem právní vztah a právně závazná ujednání (dále také jen „Ujednání“). Odpovídající podmínky, obsah a další náležitosti těchto Ujednání jsou definovány v následujících ustanoveních Podmínek. Používáním Stránek i kterékoli nebo kterýchkoli z nich vyjadřujete,že jste si zmíněné Podmínky přečetli, že jim plně rozumíte a že s nimi plně a bezvýhradně souhlasíte. Proto je velmi důležité, abyste si celé tyto Podmínky předem pročetli opravdu pečlivě a důkladně se s nimi seznámili. Pokud s uvedenými Podmínkami (ať už zcela, nebo v jakékoli jejich části či částech) nesouhlasíte, nesmíte tyto naše Stránky používat.

Licence Provozovatel Stránek vám na základě Podmínek a v mezích, které z nich vyplývají,uděluje nevýhradní, nepřenositelné, omezené a individuálně určené právo na přístup, používání a zobrazování jím provozovaných Stránek, včetně informací, údajů, záznamů, vyobrazení, textů a grafických i jiných projevů a materiálů, které jsou v nich, resp. na nich, obsaženy (dohromady dále také jen „Materiály“). Použitím Stránek (tzn. i kterékoli nebo kterýchkoli      z nich) souhlasíte s tím, že nepřerušíte či nijak nenarušíte ani se jakýmkoli způsobem nepokusíte přerušit anebo jakkoli narušit provozování, podobu, obsah nebo jakýkoli jiný aspekt či náležitost Stránek, včetně veřejného přístupu k nim.

Provozovatel Stránek vám na základě Podmínek a v mezích, které z nich vyplývají, také poskytuje oprávnění k zobrazování a stahování Materiálů z těchto Stránek, avšak jen pro vaše osobní, nekomerční a nevýdělečné použití. Toto poskytnuté oprávnění neznamená převod vlastnického práva k Materiálům ani právo k rozmnožování, kopírování a šíření Materiálů a zároveň podléhá následujícím omezením: (1) na všech stažených Materiálech i na každém jejich zobrazení musíte zachovat veškeré informace a údaje o autorských právech a o všech dalších vlastnických nebo jiných právech, které jsou v (resp. na) Materiálech obsaženy, (2) Materiály nesmíte žádným způsobem upravovat, rozmnožovat, reprodukovat či veřejně vystavovat, používat anebo jakkoli šířit nebo je jakkoli jinak používat či využívat pro komunikaci anebo jakékoli jiné užití za jakýmkoli veřejným, komerčním nebo výdělečným účelem a (3) Materiály nesmíte žádným způsobem předat či nechat předat žádné jiné osobě, aniž byste ji zároveň upozornili na povinnosti vyplývající z těchto Podmínek a aniž by dotyčná osoba s nimi plně a bezvýhradně souhlasila. 

Použitím Stránek také potvrzujete, že jste vázáni i všemi případnými doplňkovými omezeními, obsaženými, uvedenými nebo jinak zobrazenými na těchto Stránkách, která mohou být čas od času měněna, doplňována, nahrazována či jinak aktualizována.

Záruky uživatelů Stránek

Jako uživatel Stránek prohlašujete a odpovídáte za to, že Stránky budete vždy a bezvýhradně používat v souladu s Podmínkami i s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů (pokud z Podmínek nevyplývá jinak) a že budete vždy a bezvýhradně dodržovat všechny stávající i budoucí zásady a pravidla, týkající se používání Stránek. Zároveň souhlasíte s tím, že při používání Stránek nebudete: (a) jakkoli přenášet nevyžádanou poštu nebo nevyžádanou komunikaci, (b) předstírat, že zastupujete Provozovatele či jakýkoli jiný subjekt ze Skupiny Husqvarna anebo kohokoli jiného (a současně nedovolíte nikomu jinému, aby se vydával za vás), (c) falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikačními prvky s cílem zakrýt původ libovolného dokumentu či Materiálu, přenášeného, zobrazovaného anebo šířeného prostřednictvím Stránek, (d) předstírat váš vztah k jiné osobě nebo k jinému subjektu, (e) jednat způsobem, který může negativně ovlivnit možnosti či schopnost jiných uživatelů používat Stránky anebo kteroukoli nebo kterékoli z nich, (f) účastnit se jakýchkoli aktivit, které porušují platné obecně závazné právní předpisy či dobré mravy, (g) zobrazovat, vystavovat, přenášet anebo šířit jakoukoli informaci, údaj, text, vyobrazení nebo jiný materiál, který jakýmkoli způsobem porušuje práva jejich vlastníků či oprávněných uživatelů anebo jenž je nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, vulgární nebo jinak právně postižitelný či eticky nekorektní anebo obsahující propagaci nebo reklamu či návodný z hlediska produktů anebo služeb třetích osob ani (h) shromažďovat, ukládat nebo jakkoli zpracovávat či jinak využívat osobní údaje uživatelů Stránek anebo jiných osob, uváděných nebo zmiňovaných na kterékoli ze Stránek (ledaže by vám tyto osoby k tomu daly předepsaný souhlas).

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů a o možnostech, způsobu i dalších náležitostech případného zpracování osobních údajů uživatelů Stránek, včetně náležitostí souhlasu subjektů těchto osobních údajů (tam, kde je předepsán), souvisejících povinností správce (resp. zpracovatele) takových osobních údajů a odpovídajících odkazů na platnou zákonnou úpravu, najdete v materiálu nazvaném Zásady ochrany osobních údajů, který je obsažen na příslušných Stránkách.

Úpravy Podmínek

Provozovatel Stránek si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoli měnit, doplňovat, nahrazovat nebo jakkoli jinak upravovat Podmínky, a to i bez předchozího upozornění. Veškeré takové úpravy Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na příslušných Stránkách. Pokud budete tyto Stránky používat nadále i po zveřejnění provedených úprav Podmínek, bude to považováno za vyjádření vašeho souhlasu s takto provedenými úpravami Podmínek. 

Práva k duševnímu vlastnictví

Jako uživatel Stránek berete na vědomí a plně i bezvýhradně souhlasíte s tím, že veškerá práva k duševnímu vlastnictví, včetně – ale nejen – autorských a obdobných práv, patentů, know-how, ochrany obchodního tajemství, práv k software a k internetovým i jiným databázím, práv k ochranným známkám, vynálezům a průmyslovým vzorům aj. (ať už registrovaným, nebo neregistrovaným), týkající se Stránek a/nebo Materiálů, jsou výlučným a nezadatelným majetkem Provozovatele Stránek, jiného odpovídajícího subjektu ze Skupiny Husqvarna či oprávněného poskytovatele (poskytovatelů) související licence (licencí). Goodwill a veškerá práva, vzniklá použitím uvedených práv k duševnímu vlastnictví nebo v souvislosti s tím, zůstávají majetkem příslušného subjektu (subjektů) ze Skupiny Husqvarna. 

Tyto Stránky, včetně všech Materiálů, jsou chráněny autorskými a obdobnými právy, jakož i příslušnými smluvními a jinými ujednáními. Jako uživatel Stránek proto plně a bezvýhradně souhlasíte s tím, že při používání Stránek a všech Materiálů i v jakékoli souvislosti s tím budete vždy dodržovat veškerá uvedená práva i ujednání a učiníte vše, abyste zabránili neoprávněnému upravování, rozmnožování, kopírování a šíření zmíněných Materiálů i kteréhokoli z nich. Provozovatel Stránek, žádný jiný subjekt ze Skupiny Husqvarna ani žádná jiná k tomu oprávněná osoba vám neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná práva týkající se jakýchkoli autorských nebo obdobných práv, patentů, know-how, ochrany obchodního tajemství, software či jakýchkoli databází, ochranných známek, vynálezů anebo průmyslových vzorů aj. 

Jako uživatel Stránek potvrzujete a plně i bezvýhradně souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné ochranné známky, obchodní názvy, značky výrobků nebo služeb, loga, názvy jakýchkoli internetových domén ani žádné jiné značky, označení či význačné rysy jakkoli související zejména se značkami: GARDENA aj., jinak, než jak to výslovně umožňuje Seznam ochranných známek na http://privacyportal.husqvarnagroup.com/cz/privacy-notice/, týkající se ochranných známek v majetku příslušných subjektů ze Skupiny Husqvarna a/nebo využívaných těmito subjekty.

Vezměte, prosím, na vědomí, že žádné informace, nevyžádané návrhy, nápady ani jakékoli jiné vámi zaslané podněty, údaje, vyobrazení, koncepty, řešení, know-how, materiály apod. nebudou považovány za důvěrné a chráněné výlučným vlastnickým, autorským či jiným právem. Zároveň budeme vycházet z toho, že zasláním takových informací, návrhů, nápadů, údajů, vyobrazení, konceptů, řešení, know-how, materiálů apod. (s výjimkou případného Prohlášení o patentech, popsaného v Zásadách společnosti Husqvarna pro nakládání s nevyžádanými rel="noopener noreferrer" informacemi na: http://privacyportal.husqvarnagroup.com/cz/privacy-notice/) udělujete Provozovateli, resp. jinému příslušnému subjektu ze Skupiny Husqvarna, úplné, obsahově, územně a časově neomezené, bezplatné, nevratné a celosvětové svolení k použití, zobrazování, rozmnožování, reprodukování, kopírování, vydávání, předvádění, vystavování, spojování, upravování, šíření, přenášení atd. všech takových informací, návrhů, nápadů, údajů, vyobrazení, konceptů, řešení, know-how, materiálů apod. a že současně plně a bezvýhradně souhlasíte s tím, že kterýkoli subjekt ze Skupiny Husqvarna může podle své úvahy použít každou takovou informaci, návrh, nápad, údaj, vyobrazení, koncept, řešení, know-how, materiál apod. k jakémukoli účelu. (Další informace k tomu najdete v citovaných Zásadách společnosti Husqvarna pro nakládání s nevyžádanými informacemi.)

Veškerý software, který může být k dispozici uživatelům pro stažení na Stránkách (dále také jen „Software“), je chráněn autorskými právy Provozovatele Stránek, jiných odpovídajících subjektů ze Skupiny Husqvarna nebo dodavatele (dodavatelů) tohoto Software.

Použití Software se řídí podmínkami Licenční smlouvy s koncovým uživatelem (dále také jen „Licenční smlouva“), pokud existuje, která je připojena k Software nebo kterou Software obsahuje. Pokud z Licenční smlouvy nevyplývá něco jiného, je Software určen ke stažení pouze koncovými uživateli pro jejich osobní užití. Jakékoli upravování, reprodukce, kopírování nebo šíření Software, které není ve shodě s Licenční smlouvou, může mít za následek občanskoprávní, autorskoprávní a trestněprávní postihy.

Aniž by tím byla jakkoli omezena přechozí ustanovení Podmínek, je výslovně zakázáno  reprodukovat, kopírovat a šířit Software na jakýkoli jiný server či jakékoli jiné místo s cílem jeho další anebo opětovné reprodukce, kopírování nebo šíření.

Na Software může být poskytnuta záruka pouze způsobem, s obsahem a za podmínek, vyplývajících z odpovídající Licenční smlouvy. Kromě případné záruky výslovně obsažené   v odpovídající Licenční smlouvě neposkytuje Provozovatel Stránek, žádný jiný subjekt ze Skupiny Husqvarna ani dodavatel (dodavatelé) Software uživatelům Stránek ani komukoli jinému žádnou další záruku na Software ani žádnou odpovědnost za vady, za škodu nebo za jakoukoli jinou újmu (ledaže by taková záruka či odpovědnost výslovně vyplývala z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů). Žádný z uvedených subjektů také neodpovídá uživateli Stránek ani komukoli jinému za vhodnost použití Software k uživatelem Stránek či kýmkoli jiným zamýšlenému účelu, za výsledky takového použití Software ani za jakékoli s tím související anebo na to navazující problémy, obtíže, škody nebo újmy.

Pro zpříjemnění nebo zjednodušení vyhledávání či jiné činnosti uživatelů Stránek mohou Stránky obsahovat odkazy na webové stránky, které uveřejňují, vlastní, provozují, řídí anebo spravují třetí strany. Provozovatel Stránek ani žádný jiný subjekt ze Skupiny Husqvarna zásadně nesleduje, nekontroluje ani nekomentuje konkrétní aktuální obsah takových webových stránek třetích stran a nenese tedy žádnou odpovědnost za aktuálnost, úplnost, přesnost nebo spolehlivost uvedených webových stránek třetích stran.

Externí odkazy na Stránky

Veškeré odkazy na Stránky, obsažené na jiných webových stránkách, musejí být předem písemně schváleny Provozovatelem Stránek, na něž je takto odkazováno, a to s výjimkami následujících odkazů, které uvedené schválení nevyžadují: (1) odkaz tvoří jen textový odkaz obsahující toliko označení: „GARDENA“ (resp. „Gardena“ nebo „gardena“), a to bez jakékoli další související ochranné známky ve vlastnictví jakéhokoli subjektu ze Skupiny Husqvarna nebo jiného poskytovatele odpovídající licence, (2) odkaz obsahuje pouze www.gardena.com výslovný odkaz na webové stránkyaniž by přitom bylo odkazováno také na jejich webové podstránky nebo na jakékoli další webové stránky či podstránky, (3) odkaz po aktivování uživatelem Stránek zobrazí webovou stránku, na kterou je takto odkazováno, na celé obrazovce (monitoru) v plně funkčním okně prohlížeče, a nikoli tedy jen v rámečku na propojeném webovém serveru, anebo (4) vzhled, pozice a další aspekty odkazu nemohou vytvořit falešný dojem, že webová stránka, na kterou je takto odkazováno, její vlastník, provozovatel, uživatel nebo správce a jeho činnost, produkty či služby jsou spojeny se Skupinou Husqvarna, s kýmkoli ze Skupiny Husqvarna anebo jsou Skupinou Husqvarna nebo kýmkoli z ní sponzorovány, ani nemohou poškodit či ohrozit dobré jméno Skupiny Husqvarna, nikoho ze Skupiny Husqvarna, anebo jejich výrobků nebo služeb.

Provozovatel Stránek si přitom vyhrazuje právo podle svého uvážení souhlas s takovým externím odkazem na příslušné Stránky kdykoli (a to případně i po jeho udělení) jakkoli změnit, časově nebo územně omezit, vázat na splnění podmínek či odvolat.

Vyloučení záruk Provozovatele Stránek

Přestože zajištění přesnosti informací, aktuálnosti a trvalé dostupnosti Stránek byla věnována velká péče, Provozovatel Stránek nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Stránky i Materiály, kterou jsou v nich, resp. na nich, obsaženy, mohou obsahovat nepřesnosti nebo gramatické či typografické chyby. Provozovatel Stránek ani nikdo jiný ze Skupiny Husqvarna proto neodpovídá za naprostou přesnost a úplnost Stránek i Materiálů ani za úplnou správnost a spolehlivost informací, údajů, prohlášení, rad, názorů a jakýchkoli jiných podkladů, které jsou ve (resp. na) Stránkách i Materiálech nebo jejich prostřednictvím uveřejněny, zobrazeny či šířeny. Použitím Stránek plně a bezvýhradně souhlasíte s tím, že obsah veškerých těchto informací, údajů, prohlášení, rad, názorů a jakýchkoli jiných podkladů je uživatelům Stránek i komukoli jinému poskytován „jak stojí a leží“ a že je všechny budete vždy používat pouze na své vlastní riziko a nebezpečí.

Provozovatel Stránek ani nikdo jiný ze Skupiny Husqvarna neposkytuje na Stránkách ani jejich prostřednictvím jejich uživatelům ani nikomu jinému žádná vyjádření, závazky nebo záruky (ať už výslovné, nebo předpokládané), včetně – ale nejen – záruk či podmínek, týkajících se prodejnosti anebo vhodnosti, přesnosti, úplnosti, neporušenosti, spolehlivosti a bezpečnosti Stránek i veškerého jejich obsahu. Každý uživatel Stránek bere na vědomí, že veškeré informace, údaje, podklady, materiály aj., obsažené ve (resp. na) Stránkách nebo elektronicky zaslané v souvislosti s nimi, mohou být neoprávněně zachyceny, narušeny či jinak zneužity. Provozovatel Stránek ani nikdo jiný ze Skupiny Husqvarna proto nezaručuje, že Stránky, servery, na kterých jsou provozovány, a elektronická komunikace v souvislosti s nimi nemůže nebo nebude obsahovat počítačové viry či jiné škodlivé prvky anebo projevy. Veškerá odpovědnost Provozovatele Stránek i všech subjektů ze Skupiny Husqvarna, týkající se případných komplikací, následků a škod, způsobených takovými škodlivými prvky nebo projevy, je vyloučena v maximální možné míře, v jaké to umožňují platné obecně závazné právní předpisy. Toto vyloučení odpovědnosti přitom platí i v souvislosti se shora zmiňovanými webovými stránkami třetích stran.

Informace, údaje a jiné podklady, uveřejněné na Stránkách, mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na produkty, služby apod. některých subjektů ze Skupiny Husqvarna, které nejsou ve vaší zemi uvedeny na trh nebo tam nejsou dostupné. Přesnost takových informací, údajů a jiných podkladů nelze předem zaručit, a to zejména proto, že průběžně mohou být měněny, podléhat specifickým požadavkům trhu nebo omezením dostupnosti apod. Zmíněné odkazy přitom neznamenají, že Skupina Husqvarna má v úmyslu takové produkty, služby apod. ve vaší zemi uvést na trh. Máte-li přesto zájem o takové produkty, služby apod., obraťte se, prosím, na vašeho místního autorizovaného prodejce. 

Provozovatel Stránek i Skupina Husqvarna si také vyhrazují právo kdykoli podle svého uvážení změnit, doplnit, upravit, přidat nebo stáhnout z trhu kterýkoli produkt, službu apod., a to i bez předchozího upozornění. 

Omezení odpovědnosti Provozovatele Stránek

Provozovatel Stránek ani nikdo ze Skupiny Husqvarna neodpovídá za žádných okolností za žádné přímé, nepřímé, následně postižitelné, obecné, zvláštní, neodvratitelné, náhodné ani jakékoli jiné škody, ztráty, náklady, výdaje, sankce nebo újmy (včetně – kromě jiného – ušlého výdělku, ztráty kontraktu, příjmů, informací, údajů a dat, přerušení obchodní anebo jiné podnikatelské nebo výdělečné činnosti či spolupráce aj.), způsobené, vzniklé, vyplývající anebo spojené s těmito Podmínkami, a to ani v případě, byl-li Provozovatel Stránek nebo kdokoli jiný ze Skupiny Husqvarna na možnost vzniku takové škody, újmy apod. upozorněn.

Provozovatel Stránek ani nikdo jiný ze Skupiny Husqvarna také za žádných okolností neodpovídá za případné chyby, nepřesnosti, neúplnost nebo jakékoli jiné vady či nedostatky Stránek anebo Materiálů, které jsou v nich (resp. na nich) obsaženy. Toto vyloučení odpovědnosti přitom platí i v souvislosti se shora zmiňovanými webovými stránkami třetích stran.

Závěrečná ustanovení

Tyto Stránky jsou uveřejněny, provozovány, řízeny a spravovány společností GARDENA GmbH z jejího sídla v Ulmu, Spolková republika Německo. Provozovatel Stránek nezaručuje, že všechny Materiály, obsažené ve (resp. na) Stránkách, budou vždy zcela vhodné nebo plně dostupné pro jejich použití mimo Spolkovou republiku Německo. Pokud používáte Stránky    v místě ležícím mimo Spolkovou republiku Německo, odpovídáte za dodržování platných místních obecně závazných právních předpisů. Používání Stránek, popř. jejich částí, na území, kde je obsah těchto Stránek, popř. jejich částí, považován za nelegální, je zakázáno. 

Tyto Podmínky, Ujednání i právní vztahy mezi Provozovatelem Stránek a uživateli Stránek, které s uvedenými Stránkami, s Podmínkami a/nebo s Ujednáními jakkoli souvisejí, se – pokud to nevylučují kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů platných v místě, kde byly zmíněné Stránky uživatelem použity – řídí platným právním řádem Spolkové republiky Německo, aniž by se aplikovala případná kolizní ustanovení.

Tím nejsou dotčeny platné právní předpisy EU přímo použitelné na území Spolkové republiky Německo a/nebo České republiky. 

Jakékoli spory vyplývající z Podmínek, z Ujednání a/nebo z právních vztahů mezi Provozovatelem Stránek a uživateli Stránek, které s uvedenými Stránkami, s Podmínkami a/nebo s Ujednáními jakkoli souvisejí – budou (pokud to nevylučují kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů platných v místě, kde byly zmíněné Stránky uživatelem použity) projednávány a rozhodovány soudy Spolkové republiky Německo, místně příslušnými podle sídla Provozovatele Stránek.

(Tyto Podmínky byly naposledy aktualizovány dne 25.05.2018.)