Zásady ochrany životního prostředí

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme součásti skupiny Husqvarna, je ochrana životního prostředí ve všech výrobních závodech společnosti GARDENA brána velmi vážně. Jsme si vědomi, že budoucnost různých provozoven lze dlouhodobě zajistit nejenom prostřednictvím zisků a růstu, ale také převzetím sociální odpovědnosti. Z toho důvodu věnujeme v našich výrobních závodech velkou pozornost zabezpečení ochrany životního prostředí. Nedílná a trvale udržitelná ochrana životního prostředí pro nás znamená samozřejmé plnění zákonných požadavků, ale obsahuje také aspekty životního prostředí v odpovídajících provozních procesech a neustálé vylepšování opatření na ochranu životního prostředí ve výrobních závodech na všech úrovních.

Klíčem k funkčnímu systému řízení ochrany životního prostředí jsou naši zaměstnanci. Jsou tak aktivně zapojeni, informováni a školeni. Při našich každodenních operacích a rozhodnutích se snažíme o sladění ekonomických aspektů s ochranou životního prostředí všude tam, kde je to možné a rozumné. Naším cílem je vyhnout se veškerým zbytečným dopadům na životní prostředí a soustředit se na jeho preventivní ochranu.

Naše zásady

 • Efektivně využíváme všechny požadované zdroje a jsme vedeni myšlenkou ekonomiky fungující na základě recyklování.
 • Snažíme se, kdykoli to je možné, zcela eliminovat emise, odpad a nebezpečné materiály nebo je alespoň snižovat.
 • Rizika a potenciální nebezpečí jsou pravidelně zaznamenávána, hodnocena a – kdykoli to je možné – i eliminována. Krizové plány pomáhají omezovat škody v případě nouzových situací.
 • Definováním klíčových environmentálních dat monitorujeme naše dopady na životní prostředí a pokládáme tak základy, které poskytují transparentní přehled o potenciálních zlepšeních.
 • O naší strategii ochrany životního prostředí informujeme veřejnost, administrativu a naše smluvní partnery. Toto řízení vztahů s veřejností – rovněž i s dalšími společnostmi – podporuje výměnu nápadů a zkušeností.

Opatření na ochranu životního prostředí

Mezi konkrétní opatření na ochranu životního prostředí mimo jiné patří:

 • Opatření na úsporu energie, např. výměna zařízení plýtvajících energií, používání úsporných počítačů a monitorů nebo optimalizované osvětlení výrobních a administrativních prostor.
 • Omezení přepravy a souvisejících emisí CO2 pomocí několika opatření, např. optimalizací nákladového prostoru nákladních vozů.
 • Správné třídění odpadu i nad rámec zákonných požadavků.
 • Používání opakovaně použitelných obalů pro přepravu v rámci závodu nebo mezi závody, např. použití plastových boxů s dlouhou životností pro přepravu po závodě. Tímto způsobem se ušetří několik tun kartónů a plastových fólií.
 • Ve výrobním závodě v Niederstotzingenu byly laky obsahující ředidla nahrazeny laky na vodní bázi. Pomocí tohoto opatření klesly limity definované směrnicí VOC přibližně o 50 %, a došlo tak k roční úspoře 10 tun ředidel.

FSC®

Se značkou FSC pro dřevěné produkty skupina Husqvarna demonstruje zájem o trvale udržitelné jednání a konkrétně o trvale udržitelnou správu lesních porostů, čímž jsou naplňovány sociální, ekonomické a ekologické potřeby současné a budoucích generací. Produkty skupiny, kterých se to týká, jsou dřevěné rukojeti řady combisystem a nůžky na živý plot řady Classic od značky GARDENA.

Značka FSC může být používána pouze ve spojení s platným certifikátem. Mimo společnost GARDENA Manufacturing GmbH byly také certifikovány také ostatní prodejní společnosti skupiny Husqvarna. Implementace systému FSC byla dalším důležitým krokem pro splnění filozofie společností Husqvarna a GARDENA na cestě k řízení trvale udržitelného rozvoje.

FSC je zkratka názvu organizace Forest Stewardship Council. Ta byla založena jako nezisková organizace po konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Hlavním úkolem organizace FSC je, kromě udělování certifikátů FSC, definování standardů. Navíc bylo pro držitele certifikátu definováno 10 zásad, například následující kritéria:

 • Zákaz přeměny lesů a přeměny jakýchkoli přirozených životních prostorů
 • Zákaz používání vysoce nebezpečných chemikálií
 • Ochrana práv původních obyvatel a mezinárodních pracovníků
 • Dodržování platných zákonů a mezinárodních smluv

Dodržování výše uvedených principů je samozřejmým přístupem, který dodržují všechny prodejní společnosti Husqvarna.

FSC Logo