Βρείτε εδώ τα πρότυπα, τους κανονισμούς και τις δηλώσεις  για τα προϊόντα GARDENA.

Quality - Environment - Energy

Our integrated quality, environmental and energy management is in accordance with the currently valid editions of the standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 certified.
Maintenance and development is carried out by an interdisciplinary team with the participation of the management. Our integrated management system is continuously optimised and confirmed through internal audits of all locations.
To maintain our certificates, the requirements of the standard are monitored annually in external audits by an accredited body.
When selecting our suppliers, all aspects of the standards are taken into account and evaluated accordingly in audits.

To the ISO certificates

Συμμόρφωση CE - GARDENA

Το GARDENA smartSystem συμμορφώνεται με τη δήλωση CE. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οδηγιών που ισχύουν για αυτά. Για να διαβάσετε περισσότερα για το συγκεκριμένο ζήτημα, κάντε λήψη του εγγράφου "CE-declaration" (Δήλωση-CE) για κάθε προϊόν GARDENA smartSystem στην ενότητα "Λήψη".

Εάν  χρειάζεστε περαιτέρω δηλώσεις-CE, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής σας.

CE

EU Ecodesign Directive

Manufacturer Declaration regarding Ecodesign Regulation for electric motors (EU) 2019/1781.

To the declaration

Τιμές θορύβου και κραδασμών

Βρείτε  παρακάτω μια επισκόπηση των τιμών θορύβου και κραδασμών όλων των προϊόντων GARDENA.

Κανονισμός REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κανονισμός REACH ("Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων") αποτελεί ένα κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χημικές ουσίες, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007, με μεταβατικό καθεστώς που εκτείνεται μέχρι το 2018.

Άρθρο 33. Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με ουσίες σε προϊόντα.

Η GARDENA  παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες, οι οποίες επισημαίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, ως ουσίες υποκείμενες σε έγκριση, αναγραφόμενες στο παράρτημα ΧIV του REACH (ο αποκαλούμενος Κατάλογος Υποψηφίων Προϊόντων), για συγκέντρωση σε ποσοστό βάρους πάνω από 0,1% σε σχέση με το βάρος των προϊόντων.    

Reach

Δελτία στοιχείων ασφαλείας

Εδώ θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα δελτία στοιχείων ασφαλείας για προϊόντα GARDENA.

Στα δελτία στοιχείων ασφαλείας

Safety Information Lithium Batteries

To the information

Data sheet ingredients (EC 648/2004; Annex VII D)

To the datasheet ingredients

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων

Τιμές θορύβου και κραδασμών
No Image Available
Κραδασμοί
Κανονισμός REACH της ΕΕ
No Image Available
REACH Δήλωση άρθρου 33
Δήλωση CE
No Image Available
smartSystem - Πύλη 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
Δήλωση CE
No Image Available
smartSystem - Έλεγχος νερού
Δήλωση CE
No Image Available
smartSystem - Αισθητήρας
CE declaration
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Irrigation Valve 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Control Unit 9V
CE declaration
No Image Available
Cutting and rose glove, 11540, 11541
CE declaration
No Image Available
Garden and maintenance glove 11500,11501,11502
CE declaration
No Image Available
Gardening and soil glove 205, 206, 207, 208
CE declaration
No Image Available
Planting and maintenance glove 201, 202, 203
CE declaration
No Image Available
Planting and soil glove 11510, 11511, 11512, 11513
CE declaration
No Image Available
Tool and wood glove 11520, 11521, 11522
CE declaration
No Image Available
Tool glove 213, 214, 215