Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden Husqvarna Belgium NV voor Gardena goederen

 1. TOEPASSINGSGEBIED:
  1. Deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden ("AV") van Gardena Belgium (een afdeling van Husqvarna Belgium NV) ("Gardena") zijn van toepassing op alle zakelijke relaties met onze klanten ("Klanten") indien de klant een ondernemer is in de zin van artikel I.1.1° van het Wetboek van Economisch Recht ("WER"), een publiekrechtelijk rechtspersoon of een overheidsinstantie. Zij zijn met name van toepassing op overeenkomsten tot verkoop en/of levering van roerende goederen via het Gardena Dealer Platform voor ondernemers ("Gardena Dealer Platform"), ongeacht of Gardena de zaken zelf vervaardigt of inkoopt bij leveranciers/onderaannemers.
  2. Om bestellingen te kunnen plaatsen op het Gardena Dealer Platform moet een klantenaccount worden aangemaakt. Bij het aanmaken van een klantenaccount dient de Klant informatie te verstrekken over zijn ondernemersstatus (bijv. BTW-nummer, bedrijfsnaam en ondernemingsvorm) zodat Gardena kan verifiëren dat het een geregistreerde onderneming betreft. Nadat dit is geverifieerd, zal Gardena de Klant de initiële inloggegevens per e-mail toezenden, waarmee deze kan inloggen op het Gardena Dealer Platform. 
  3. Tenzij anders overeengekomen of tenzij onze AV zijn geactualiseerd sinds de vorige bestelling, zullen onze AV in de versie die van kracht is op het moment van de bestelling als raamovereenkomst van toepassing zijn op alle volgende overeenkomsten in de zin van artikel 1.1 met dezelfde Klant zonder dat Gardena opnieuw naar onze AV hoeft te verwijzen. 
  4. Uitsluitend de AV van Gardena zijn van toepassing. Algemene voorwaarden van de Klant die in strijd zijn met, afwijken van of een aanvulling vormen op deze AV worden hierbij verworpen en maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Gardena uitdrukkelijk met de toepassing daarvan heeft ingestemd.


 2. HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST, recht op wijzigingen:
  1. Zolang een offerte van Gardena niet werd aanvaard door de Klant kan Gardena deze nog wijzigen, tenzij de offerte uitdrukkelijk als bindend werd zijn aangeduid.
  2. De door de Klant geplaatste bestellingen, mede door het aanklikken van de knop "Plaats bestelling" op de laatste bestelpagina van het Gardena Dealer Platform, zijn bindend.
  3. Een overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst door de Klant van een bestellingsbevestiging van Gardena of na levering door Gardena.
  4. In het belang van verdere technische ontwikkeling behoudt Gardena zich het recht voor kleine wijzigingen in het ontwerp en de uitvoering van de goederen aan te brengen, ook na aanvaarding van een bestelling, mits de belangen van de Klant daardoor niet onredelijk worden geschaad. 


 3. PRIJS:
  1. De prijzen die van toepassing zijn, zijn de prijzen op de prijslijst op het moment van de levering.
  2. De prijzen van Gardena zijn netto prijzen en zijn exclusief eventuele belastingen, rechten, heffingen en verpakkingskosten, tenzij anders overeengekomen.
  3. Vanaf een orderwaarde van EUR 825,00 (netto), geschiedt levering CIP (INCOTERMS 2020) naar de overeengekomen bestemming. Indien de bestellingswaarde minder bedraagt dan EUR 825,00 (netto), zal Gardena een logistiek forfaitair tarief van EUR 15,00 plus BTW afzonderlijk in rekening brengen.
  4. Gardena is gerechtigd om EUR 10,00 (netto) in rekening te brengen voor elk bestelartikel dat afwijkt van de verpakkingseenheid zoals gespecificeerd in de actuele dealercatalogus of de informatie in het Gardena Dealer Platform.


 4. BETALINGSVOORWAARDEN, KREDIETLIMIET, verzuim van betaling:
  1. Facturen van Gardena zijn in euromunten betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, netto en zonder aftrek.
  2. Bij betaling via automatische incasso (SEPA direct debit) zal de incasso 30 dagen na factuurdatum plaatsvinden. U ontvangt vooraf, uiterlijk 1 dag voor de vervaldatum, een e-mail met informatie over de automatische incasso. Indien de opgegeven rekening niet over de vereiste dekking beschikt of de automatische incasso wegens onjuiste bankgegevens niet kan worden uitgevoerd, is onze vordering alsnog opeisbaar en brengen wij u bovendien de bankverwerkingskosten in rekening die uit de terugboeking voortvloeien. Overige wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.
  3. Gardena levert aan de Klant binnen de door Gardena vastgestelde kredietlimiet. De kredietlimiet wordt jaarlijks aangepast op basis van objectieve criteria. Gardena zal de Klant informeren indien de kredietlimiet is bereikt en binnenkomende bestellingen van de Klant als gevolg daarvan niet worden geleverd. Gardena is gerechtigd de aan de Klant toegekende kredietlimiet te verlagen of in te trekken indien de Klant zich niet houdt aan de hem toegekende betalingsvoorwaarden of indien Gardena kennis krijgt van omstandigheden die doen vermoeden dat de kredietwaardigheid van de Klant verminderd is.
  4. Indien na het sluiten van de overeenkomst een wezenlijke verslechtering of wijziging optreedt in de financiële omstandigheden van de Klant, waardoor de aanspraak van Gardena op een tegenprestatie in gevaar komt, of indien de Klant reeds bij het sluiten van de overeenkomst in een dergelijke situatie verkeerde maar Gardena daarvan pas later op de hoogte is geraakt, kan Gardena de nakoming weigeren totdat de tegenprestatie is verricht. Van een wezenlijke verslechtering is met name sprake indien uitvoeringsmaatregelen tegen de Klant worden getroffen, een belangrijke lening wordt geweigerd of de Klant ongedekte cheques uitschrijft. In dergelijke gevallen kan Gardena een redelijke termijn stellen waarbinnen de Klant alsnog de tegenprestatie of zekerheid dient te stellen. Indien de tegenprestatie of zekerheid uitblijft, is Gardena gerechtigd zich terug te trekken uit de overeenkomst.
  5. De Klant is slechts gerechtigd tot verrekening en retentie indien zijn tegenvorderingen in kracht van gewijsde zijn gegaan of onbetwist zijn


 5. LEVERINGSDATA, LEVERING, GEDEELTELIJKE LEVERING, vervoersschade
  1. Leveringstermijnen zijn slechts bindend indien Gardena deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Tenzij Gardena verantwoordelijk is voor de vertragingen, worden de leveringstermijnen in redelijkheid verlengd indien de Klant niet tijdig aan enige op hem rustende medewerkingsverplichting voldoet of indien de Klant wijzigingen wenst.
  2. Voor de naleving van leveringstermijnen is vereist dat Gardena tijdig en correct wordt beleverd door haar eigen toeleveranciers, voor zover Gardena niet zelf verantwoordelijk is voor de vertragingen in de levering aan de zijde van haar eigen toeleveranciers. Gardena zal de Klanten zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien blijkt dat vertragingen waarschijnlijk zijn.
  3. Gardena is gerechtigd tot het uitvoeren van gedeeltelijke leveringen mits dit in redelijkheid van de Klant kan worden verlangd.
  4. De Klant dient uiterlijk zichtbare verliezen of beschadigingen bij aflevering, en alle overige verliezen of beschadigingen binnen zeven dagen na aflevering, te melden aan de vervoerder en dient Gardena onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijke verliezen of beschadigingen.


 6. RISICO-OVERDRACHT:

  Het risico van verlies of verslechtering van de goederen gaat over op de Klant op het moment dat de goederen ter verzending worden overhandigd, zelfs in geval van deelleveringen. Indien de verzending wordt vertraagd om redenen waarvoor de Klant verantwoordelijk is, gaat het risico over op de Klant bij de kennisgeving dat de goederen klaar zijn voor verzending.

   

 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD:
  1. Gardena behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor ("Goederen onder Eigendomsvoorbehoud") totdat alle vorderingen op de Klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst en alle overige vorderingen op de Klant die Gardena toekomen uit hoofde van leveringen en diensten ten tijde van het aangaan van de betreffende overeenkomst, waaronder begrepen saldovorderingen uit rekening-courant, volledig zijn voldaan.
  2. De Klant zal de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud, waarvan Gardena de exclusieve of mede-eigendom heeft, kosteloos voor Gardena bewaren. De Klant zal zorgvuldig omgaan met de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud.
  3. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is het de Klant niet toegestaan de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud tot zekerheid te verpanden of over te dragen. In geval van beslaglegging op of enige andere maatregel van een derde met betrekking tot de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud zal de Klant Gardena daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen, zodat Gardena een gerechtelijke procedure op grond van artikel 69 van Boek III, Titel XVII van het oud Burgerlijk Wetboek en andere maatregelen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud kan inleiden. Indien de derde niet in staat is om Gardena de in of buiten rechte gemaakte kosten in verband met een vordering overeenkomstig bovengenoemd artikel 69 te vergoeden, is de Klant aansprakelijk voor de door Gardena geleden schade.
  4. De Klant kan de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. De vorderingen uit de verkoop van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud, ongeacht of deze al dan niet zijn verwerkt, gecombineerd of vermengd, draagt de Klant hierbij over aan Gardena ten belope van de vordering van Gardena uit de betreffende overeenkomst. Gardena aanvaardt hierbij deze overdracht. De Klant heeft een herroepingsrecht om de overgedragen vorderingen te innen. Het recht van Gardena om de vordering te incasseren blijft onverminderd van kracht. Gardena zal de vorderingen niet zelf incasseren en zal de machtiging tot incasso niet herroepen zolang de Klant aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en niet in verzuim is met de betaling. De Klant zal om gegronde redenen en op verzoek van Gardena zijn klanten op de hoogte stellen van de overdracht en aan Gardena alle informatie en documenten verstrekken die zij nodig heeft om haar eigen rechten te doen gelden.
  5. Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de gedekte vorderingen met meer dan in totaal 10% overschrijdt, zal Gardena op verzoek van Klanten zekerheden naar haar keuze vrijgeven.


 8. GARANTIE:
  1. De Klant dient de goederen onverwijld na ontvangst te inspecteren en eventuele zichtbare gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Gardena te melden. De Klant dient Gardena schriftelijk en onverwijld, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na ontdekking van de gebreken die niet herkenbaar waren in het kader van de controle van de in ontvangst genomen goederen, in kennis te stellen. Bij gebreke worden de goederen geacht te zijn aanvaard, tenzij het gebrek door Gardena opzettelijk werd verborgen.
  2. Tenzij anders overeengekomen, waarborgt Gardena niet dat de goederen geschikt zijn voor een bepaald doel, voor normaal gebruik of dat de goederen van een kwaliteit zijn die gebruikelijk is voor goederen van dezelfde soort en door klanten mag worden verwacht. Publieke uitingen, aanprijzingen of reclame van Gardena houden niet de contractuele kwaliteit van de goederen in.
  3. Gardena verleent garantie op goederen aan eindafnemers conform de afzonderlijke garantiebepalingen. De inhoud en omvang van die garantie wordt uitsluitend beheerst door de garantievoorwaarden.
  4. Indien de zaken bij risico-overgang gebreken vertonen en dit overeenkomstig artikel 8.1 geldig is gemeld, dient de Klant een redelijke termijn te stellen en, naar keuze van Gardena, Gardena in de gelegenheid te stellen de goederen te herstellen of vervangingsgoederen te leveren. Zo niet, dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs te verminderen conform de wettelijke bepalingen. De Klant kan alleen schadevergoeding eisen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10.
  5. De garantietermijn bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de levering van de goederen. Deze termijn geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding van de Klant op grond van artikel 10 en voor regresgevallen op grond van artikel 1649sexies van het oude Burgerlijk Wetboek indien de eindklant een consument is. Dit laat voorts onverlet de aanspraken van de Klant indien Gardena een gebrek bedrieglijk verbergt of indien Gardena uitdrukkelijk een garantie aanvaardt.


 9. RESTRICTIES OP EXPORT, GEBRUIK EN TOEPASSING:
  1. Het is de Klant slechts toegestaan goederen te leveren aan klanten die gevestigd zijn binnen de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
  2. Het recht om de handelsmerken van Gardena te gebruiken, daaronder begrepen de distributie van goederen met Gardena's handelsmerken, is beperkt tot de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
  3. Gardena smart producten zijn niet bedoeld voor verkoop of gebruik in de Verenigde Staten van Amerika (VS), omdat deze productgroep werkt in een radiofrequentiebereik dat alleen door het Amerikaanse leger mag worden gebruikt. Gardena smart producten zijn daarom niet toegestaan voor bediening in de VS, mogen niet in de VS worden gebruikt en zijn niet door Gardena goedgekeurd voor verkoop en/of gebruik in de VS.
  4. Gardena bewateringsproducten zijn niet bedoeld voor verkoop of gebruik in de VS of Canada omdat deze producten, die zijn vervaardigd volgens metrische maten, niet passen op de wateraansluitingen met inch-afmetingen in de VS en Canada. Als ze in de VS en Canada worden gebruikt en daar op de wateraansluitingen worden aangesloten, bestaat het risico dat er water lekt en/of dat de functies van de producten niet of niet volledig beschikbaar zijn. Gardena bewateringsproducten zijn door Gardena niet goedgekeurd voor verkoop en/of gebruik in de VS en Canada.
  5. Elektrische apparaten van Gardena die met een stroomkabel op een stroomvoorziening worden aangesloten ("Elektrische apparaten") zijn niet bestemd voor verkoop in de VS en Canada, noch voor gebruik aldaar, aangezien de stekkers van de Elektrische apparaten niet compatibel zijn met de stopcontacten aldaar. De elektrische apparaten kunnen niet in de VS of Canada worden gebruikt zonder een geschikte adapter. De elektrische apparaten zijn door Gardena niet goedgekeurd voor verkoop en/of gebruik in de VS en Canada en Gardena aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de elektrische apparaten in de VS of Canada worden verkocht en/of gebruikt.


 10. AANSPRAKELIJKHEID:
  1. Gardena is onbeperkt aansprakelijk in geval van nalatigheid, letsel aan leven, lichaam of gezondheid is ontstaan. Gardena is ook aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. Indien Gardena echter niet met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld en er geen sprake is van verwijtbare schade aan leven, lichaam of gezondheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor dit soort overeenkomsten typische, voorzienbare schade.
  2. Gardena is ook aansprakelijk in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zodanige verbintenissen die wezenlijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de Klant de nakoming verlangt of mag verwachten. Indien Gardena echter niet met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld en er geen sprake is van verwijtbare schade aan leven, lichaam of gezondheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor dit soort overeenkomsten typische, voorzienbare schade.
  3. Gardena is ook aansprakelijk indien een gebrek bedrieglijk is verborgen of indien van een garantie is uitgegaan. In dat laatste geval is de omvang van de aansprakelijkheid afhankelijk van de bewoordingen van de garantie. Gardena is ook aansprakelijk in gevallen van wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van de Belgische Wet Productaansprakelijkheid (Boek IX WER).
  4. Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, rust op Gardena geen enkele andere aansprakelijkheid, ongeacht de rechtsgrond.
  5. Waar de aansprakelijkheid van Gardena op grond van de bovenstaande bepalingen is uitgesloten of beperkt, geldt dit tevens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de rechtspersonen, wettelijke vertegenwoordigers, personeelsleden en hulppersonen van Gardena.


 11. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE; GEGEVENSBESCHERMING:
  1. Wanneer de Klant berichten per e-mail of andere berichten vanaf zijn computer of smartphone aan Gardena verzendt, communiceert hij op elektronische wijze met Gardena. Gardena zal ook elektronisch met de Klant communiceren. Voor contractuele doeleinden stemt de Klant ermee in alle communicatie in elektronische vorm te ontvangen. Voorts stemt de Klant ermee in dat alle mededelingen, bevestigingen en kennisgevingen die Gardena aan de Klant communiceert ter zake geen schriftelijke vorm behoeven, tenzij toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen een andere vorm van communicatie voorschrijven.
  2. Gardena verzamelt en bewaart gegevens over de Klant die noodzakelijk zijn om zaken te kunnen doen. Bij de verwerking van persoonsgegevens van de Klant of diens werknemers neemt Gardena de wettelijke bepalingen in acht, in het bijzonder de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming. Details over het type, de omvang, de locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de vereiste persoonsgegevens door Gardena, evenals de rechten van de betrokkenen, zijn te vinden in onze Privacy Notice.
  3. Gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) kan veiligheidsleemten vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden. 


 12. AUTEURSRECHTEN EN DATABANKENRECHT:
  1. De volledige inhoud van de content en werken, teksten, grafieken, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, digitale downloads en gegevensverzamelingen ontwikkeld door de beheerder van het Gardena Dealer Platform is eigendom van Gardena en wordt beschermd door auteursrecht en databankrecht.
  2. De Klant mag de inhoud van pagina's niet extraheren en/of hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Voor elke reproductie, wijziging, verspreiding en verwezenlijking van welke aard dan ook buiten de grenzen van de auteurswetgeving is de schriftelijke toestemming van de respectieve maker vereist. Downloads en kopieën van individuele pagina's van het Gardena Dealer Platform mogen alleen worden gemaakt voor privé-, niet-commercieel gebruik.


 13. RECHTS- en FORUMKEUZE:
  1. Op deze AV en de contractuele relatie tussen Gardena en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
  2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze AV of de contractuele relatie tussen Gardena en de Klant zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken bevoegd. Gardena heeft echter ook het recht om een vordering tegen de Klant in te stellen bij de algemeen bevoegde rechtbank. 

 14. OVERIGE BEPALINGEN:
  1. 14.1 De Klant is niet gerechtigd rechten of vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen of te cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gardena.
  2. Indien een bepaling van deze AV ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Hetzelfde geldt indien deze AV een bepaling bevat die eigenlijk noodzakelijk is. De contractpartijen zullen de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door de rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die het meest aansluit bij de betekenis en het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling. Indien deze AV of de contracten onvolledig zijn, zullen de contractuele partners tot een overeenkomst komen met de inhoud waarmee zij in de zin van deze AV zouden hebben ingestemd indien zij bij het sluiten van het contract van de omissie op de hoogte zouden zijn geweest.